RO | EN MyAccount
Caută

Documente

Adobe Reader Medotologia de admitere în ULBS

Acte necesare

Studii universitare de licență:

1. 1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obţine de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2009 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original până cel târziu la 1.10.2009 (pentru cei admişi la specializările din cadrul Învăţământului la Distanţă, această obligaţie trebuie îndeplinită până în 30.10.2009);
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naştere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
9. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
- din adeverinţă trebuie să rezulte dacă studentul a urmat cursurile pe loc cu taxă sau fără taxa;
- de asemenea, trebuie să se precizeze durata studiilor efectuate pe loc fără taxă;
10. candidaţii înscrişi la două facultăţi vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere;
11. diplomă de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau în copie legalizată, sau adeverinţă eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2009;
12. foaia matricolă, de la prima specializare, în copie legalizată;
13. adeverinţă, eliberată de prima facultate, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare din care să rezulte dacă au urmat cursurile pe loc cu taxă sau fără taxă;
14. 10 plicuri mici A5, timbrate (timbre ce cel puţin 1 leu) şi autoadresate, pentru candidaţii care optează pentru forma învăţământ la distanţă;
15. dovada de plată a taxei de înscriere sau înscrisul doveditor al încadrării într-una din categoriile exceptate de la plata taxei de înscriere.

Studii universitare de masterat (Bologna) și studii postuniversitare de masterat

1. 1 dosar plic
2. cerere tip de înscriere, completată corect;
3. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată sau adeverinţa eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2009;
4. foaia matricolă în copie legalizată sau adeverinţă eliberată de facultate din care să rezulte mediile generale ale anilor de studii;
5. trei fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naştere, în copie legalizată;
7. copie a buletinului de identitate sau a paşaportului;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
9. dovada de plată a taxei de înscriere sau înscrisul doveditor al încadrării într-una din categoriile exceptate de la plata taxei de înscriere.

Condiții speciale de admitere pentru specializarea Poliție comunitară

Completare dosar:

16. vizita medicală;
17. examinarea psihologică – certificat de sănătate mintală eliberat de un medic specialist psihiatru;
18. verificarea aptitudinilor fizice – probe sportive.

Condiţii speciale de admitere:

1. Condiţii înscriere la concurs:
- cetăţenia română şi domiciliul în ţară;
- absolvirea, cu diplomă de bacalaureat a unei forme de învăţământ liceal;
- vârsta până la 35 ani împliniţi în anul 2009;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- media generală la purtare pe perioada studiilor liceale de minim 8;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, sau condamnat pentru fapte penale;
- înălţimea minimă de 1,65 m bărbaţii şi femeile 1,55 m;
- să fie declaraţi apţi din punct de vedere medical şi fizic.

2. Condiţii preliminare admiterii:

I. Condiţii de sănătate :
- examinarea medicală
- candidaţii vor prezenta un certificat de sănătate mintală eliberat de un medic specialist psihiatru. Aprecierea se face prin calificativ APT/INAPT.

II. Condiţii privind aptitudinile fizice:
- verificarea aptitudinilor fizice se face la data şi la locul stabilit de Comisia de Admitere.Alte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare