RO | EN MyAccount
Caută

Documente

Adobe Reader Medotologia de admitere în ULBS

Perioadă admitere

Etapa 1, iulie-august 2009:

 1. Studii universitare de licenţă:
 • Înscrieri: 13-22 iulie 2009;
 • Probe de concurs – numai pentru specializările din cadrul domeniului Arte plastice, decorative şi design (Conservare şi restaurare, respectiv Design):
  • P1-Test vocaţional: 23 iulie 2009; P2-Mapă: 24 iulie 2009;
  • afişarea rezultatelor preliminare: 25-26 iulie 2009;
  • perioada de confirmare a locului ocupat prin concurs: 27 iulie – 31 iulie 2008;
  • afişarea rezultatelor finale: 3 august 2008.

2. Studii universitare de masterat**:

  • Înscrieri: 13-22 iulie 2008;

  ** Înscrierile la studii universitare de masterat continuă în sesiunea septembrie; tot atunci se întocmesc şi listele de admitere

Etapa 2,  septembrie 2009:

 1. Studii universitare de licenţă - admitere pe locurile neocupate în sesiunea din iulie-august 2009:
  • Înscrieri: 08-12 septembrie 2009;
  • Probe de concurs - numai pentru specializările din cadrul domeniului Arte plastice, decorative şi design (Conservare şi restaurare,  respectiv Design):
   • P1-Test vocaţional: 14 septembrie 2009; P2-Mapă: 15 septembrie 2009;
   • afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie 2009;
   • perioada de confirmare a locului ocupat prin concurs: 21- 23 septembrie 2009;
   • afişarea rezultatelor finale: 25 septembrie 2008.
 2. Studii universitare de masterat:
  • Înscrieri: 08-12 septembrie 2009;
  • afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie 2008;
  • perioada de confirmare a locului ocupat prin concurs: 21-23 septembrie 2008;
  • afişarea rezultatelor finale: 25 septembrie 2008.
 3. Taxe
  • Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei;
  • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2009-2010:
  • specializarea Istorie = 1700 lei /an;
  • specializarea Conservare şi Restaurare = 2200 lei /an;
  • specializarea Design = 2200 lei /an;
  • specializările Master - Istorie = 1800 lei /an.
  • specializarea Master - Artă = 2500 lei /an.

Actele necesare la înscriere

Candidatul va prezenta, într-un dosar plic, următoarele acte:

 • Certificatul de naştere – copie legalizată ;
 • Cartea de identitate – copie xerox;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la notariat. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2009 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
 • Foaia matricolă cu mediile la disciplinele studiate în liceu, în original sau copie legalizată la notariat, pentru candidaţii la specializarea Istorie;
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele şcolare sau teritoriale;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist şi locul ocupat – buget/taxă (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată, sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2009 şi o declaraţie scrisă prin care să se menţioneze dacă prima specializare au urmat-o în regim cu taxă sau pe locuri subvenţionate.
 • Adeverinţa de absolvire cu examen de licenţă / Diploma de licenţă + foaia matricolă în copie legalizată pentru candidaţii la studii universitare de masterat;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere, în valoare de 100 lei.
 • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de plasament familial, precum şi membrii de familie (soţ/soţie, copii) ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din universitatea sibiană. Copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat) din reţeaua de stat, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere.
 • Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enumerate anterior. Plata taxei de înscriere se face pentru fiecare concurs separat.
 • Candidaţii înscrişi la două facultăţi vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere.
 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu (2007-2008, 2008-2009), distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale sau la concursuri artistice de nivel mondial sau continental, au dreptul de a se înscrie în învăţământul universitar fără susţinerea admiterii, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării la specializările corespunzătoarea disciplinelor la care au fost distinşi şi care sunt probe de bază la admitere;
 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare şi la concursuri artistice de nivel naţional sau pe grupe de ţări, pot fi admişi în învăţământul universitar, în cadrul numărului de locuri alocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în următoarele condiţii:
  - la specializările corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:
  - premiile I, II, III la olimpiade şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu (2007-2008, 2008-2009);
  - premiile I, II, III la olimpiade şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări în anii 2005-2006 şi/sau 2006-2007, la disciplinele care se studiază numai în clasele IX, X..


Alte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare