RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Conducere

Consiliul de Administrație
Atribuţiile şi competenţele Consiliului de Administrație al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

Senat
Atribuţiile şi competenţele senatului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

Publicații

Informații de interes public
Informații de interes public despre ULBS.

Publicaţii interne
Publicaţiile din interiorul universităţii sibiene, articole şi reglementări privind activitatea universităţii.

Universitate

Simboluri şi distincţii
Simbolurile autonomiei universitare şi distincţii acordate.

Alegeri
Regulamente, proceduri, calendar, repartiții privind alegerile academice.

Declaraţii de avere şi de interese
Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale membrilor cu funcţii de conducere din ULBS.

Identitate vizuală

Presă
Sigle oficiale ULBS, materiale presă, informaţii de contact marketing ULBS.

Manual de identitate vizuală ULBS, Siglele oficiale
Informații privind utilizarea însemnelor, culorilor oficiale ale ULBS (Logo).

Foi cu antet
Template-uri de foi cu antet oficiale.

Prorector - Programe Academice

Departamentul Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (IDIFR)
Învăţământul la Distanţă (I.D.) este o formă modernă de pregătire academică destinată unor categorii largi de beneficiari interesaţi în formarea universitară iniţială sau formarea continuă (perfecţionare profesională, reconversie profesională).

Concurs posturi didactice academice
Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu , aprobată cu modificări în ședința Senatului din 31 ianuarie 2014.

Concurs posturi
Publicații, anunțuri, documente pentru ocuparea posturilor vacante didactice auxiliare și nedidactice din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.

Prorector - Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Studii Doctorale

Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale
Doctoratul este forma cea mai înaltă de organizare a învăţământului superior, bazându-se pe cercetarea ştiinţifică de valoare în domenii precum: ştiinţe umaniste, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe medicale, ştiinţe inginereşti şi teologie.

Serviciul Cercetare Dezvoltare(CD)
Prin Serviciul CDI-PI, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu planifică şi pune în practică strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă al cercetării ştiinţifice, în context naţional şi internaţional. Misiunea în domeniul Protecţiei Proprietății Intelectuale este direcţionată spre motivarea intensificării activităţilor creative, spre elaborarea de strategii destinate Protecţiei Proprietăţii Intelectuale și a managementului Protecției Proprietății Intelectuale, a protejării şi promovării inventatorilor din mediul academic sibian şi nu numai.

 

Prorector - Strategie Organizațională și Financiară

Direcția Comunicaţii şi Marketing
Printr-o dezvoltarea susţinută şi continuă Direcția Comunicaţii şi Marketing a ajuns sa gestioneze o reţea de peste 800 de calculatoare cu o extindere metropolitană şi o infrastructură modernă de fibră optică. Personalitatea Universităţii Lucian Blaga ca instituţie de elită a învăţămîntului superior românesc se impune a fi promovată prin toate mijloacele, pentru a fi recunoscută ca un organism dinamic, flexibil şi deschis în permanenţă spre progres, cu rol detereminant în echilibrul şi viaţa unei societăţi moderne.

Biroul de Programe Structurale
Biroul de programe structurale este structura organizatorică din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, destinată coordonării operative a implementării proiectelor cu finanţare externă şi naţională, cu prioritate în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Prorector - Activități Studențești

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră
Rapiditatea schimbării economice face ca actualele cariere să fie mai puţin clar definite şi previzibile decât erau în trecut. Carierele sunt din ce în ce mai dificil de administrat atât pentru indivizi cât şi pentru organizaţii. La nivelul organizaţiei se înregistrează presiuni competitive tot mai mari, nivele ierarhice mai puţine, angajaţi mai puţini determinând multe cerinţe de a privi înainte. Oamenii trebuie să lupte cu schimbarea, să facă faţă solicitărilor mărite de deprinderi manageriale, financiare, trebuinţelor mai mari de înţelegere a propriilor valori, abilităţi şi interese.

Structuri în Coordonarea Directă a Rectorului

Serviciul Salarizare şi Resurse Umane
Serviciul Salarizare şi Resurse Umane coordonează gestionarea resurselor umane ale Universităţii.

Direcția de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare
Preocuparea constantă a Direcției de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare este aceea de a facilita contacte cu universităţi din străinătate. O modalitate de a realiza acest deziderat o constituie derularea programelor ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, SOCRATES, COMENIUS, GRUNTVIG, LINGUA, EUROPEAN LABEL ARION, EURYDICE, DAAD.

Serviciul Asigurarea Calităţii
Misiunea Serviciului Asigurarea Calităţii este de a crea un sistem de Management Calităţii bazat pe o politică, o structură organizatorică şi pe proceduri care să permită asigurarea calităţii, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.

Catedra UNESCO
Catedra UNESCO a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu conferă vizibilitate internaţională activităţilor derulate în cadrul instituţiei care întrunesc girul calitativ, standardele şi exigenţele UNESCO, sub perspectiva largă a formării (învăţării) continue şi asigurării calităţii în învăţământul superior.

Biblioteca Universitară
Beneficiind de un fond de carte și reviste actuale și numeroase și funcționând într-un sediu nou și modern, inaugurat în 2009, Biblioteca Universitară pune la dispoziția utilizatorilor o tehnologie modernă de auto-împrumut și auto-restituire, prin intermediul sistemului de emitere personalizată a cardurilor pentru utilizatori, integrat cu sistemul UMS.

  • Editura universității
    Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu funcţionează de 20 de ani, având o bună tradiţie în domeniul tipăririi de cărţi ştiinţifice şi manuale universitare.

Direcţia Generală Administrativă
Direcţia Generală Administrativă coordonează prin personal cu pregătire în domeniul social-economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă a Universităţii în domeniile: gestionare, întreţinere patrimoniu, imobiliar, investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, gestionarea căminelor şi cantinelor, etc.

  • Serviciul Financiar Contabil
    Serviciul Financiar Contabil coordonează prin personal cu pregătire în domeniul financiar-contabil gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare ale Universităţii.

  • Biroul Achiziții Publice
    Biroul Achiziții Publice este compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice cu rol în atribuirea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări.

Biroul Juridic
Biroul Juridic asigurară respectarea legalităţii în toate domeniile de activitate în care este implicată Universitatea.

Secretarul șef
Secretarul șef are în subordine Registratura ULBS şi Biroul Acte studii şi coordonează activitatea secretariatelor facultăţilor şi departamentelor ULBS.

Biroul Protocol
Biroul Protocol asigură din punct de vedere logistic organizarea ceremoniilor academice, conferinţelor şi altor manifestări ştiinţifice, precum şi a vizitelor oficiale.

Compartiment Audit intern
Compartimentul Audit intern asigură examinarea metodica a tuturor activităţilor, în vederea determinării dacă procesele si rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite si daca aceste dispoziţii sunt puse în opera intr-un mod eficace si apt în vederea atingerii obiectivelor Universităţii.

Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă coordonează activităţile de evaluare şi prevenire a riscurilor profesionale în ULBS şi de protecţie a angajaţilor la locul de muncă.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Organisme afiliate

Fundaţia "Academia Ardeleană"
Scopul fundaţiei îl constituie susţinerea materială şi financiară a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, a comunităţii academice a universităţii şi a partenerilor acesteia în acţiuni de promovare a instituţiei.

Sindicatul Cadrelor Universitare Sibiu
Sindicatul Cadrelor Universitare Sibiu.

Institutul Confucius
Înfiinţat în octombrie 2007, cu scopul de a aduce limba şi cultura chineză mai aproape de români, Institutul Confucius al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu este prima instituţie de acest gen din România.

Diverse

Conferințe
Conferinte găzduite de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Proiecte / Granturi
Proiectele dezvoltate în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Evenimente
Evenimente organizate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Reviste
Publicații științifice ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Informații și materiale de prezentare

Prezentare Universitate
Materiale de prezentare a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Contact

Informaţii de Contact
Informaţii de contact, adrese, telefoane, e-mail-uri, pagini web şi cartea de telefoane a ULBS.

Universitate

Informaţii de contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.60.62
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Web: http://www.ulbsibiu.ro

Operator de date cu caracter personal nr.11827 cf. Legii nr. 677/2001.

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare