. . .

Studiu privind condițiile de studiu şi de viață a studenţilor din RomâniaMinisterul Educației şi Cercetării (MEC) şi Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior (UEFISCDI) implementează în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, o cercetare amplă privind condițiile de studiu şi de viață a studenţilor din România, prin intermediul a două instrumente de lucru: Chestionarul Național al Studenţilor şi EUROSTUDENT.

Chestionarul Național al Studenţilor (CNS) este un studiu național, realizat în premieră, asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior. Acest demers răspunde nevoii de susținere sistemică a creșterii calității în învățământul superior, prin integrarea perspectivelor studenților față de calitatea diverselor componente educaționale.

EUROSTUDENT este un proiect de studiu științific transnațional. Obiectivul său principal este de a colecta date despre condițiile sociale și economice ale studenților din Europa. În aproximativ 30 de țări, studenții sunt întrebați despre condițiile lor de viață şi studiu, bugetul de timp, ocuparea forței de muncă, veniturile și cheltuielile, dar și mobilitățile internaționale.

Pentru ambele chestionare răspunsurile vor fi analizate în scopuri științifice și statistice. Rezultatele vor fi publicate în așa fel încât să nu fie posibilă corelarea între participanții la sondaj și răspunsurile lor individuale. Chestionarele se completează prin accesarea link-ului individualizat, transmis prin intermediul invitației de participare la studiu. În momentul completării chestionarului, răspunsurile sunt salvate într-o bază de date localizată pe serverul central al UEFISCDI. Pentru asigurarea anonimității respondentului și a informațiilor furnizate de către acesta prin completarea chestionarului, datele de contact furnizate vor fi salvate și utilizate separat de răspunsurile la chestionar. Echipa de cercetare va utiliza datele de contact ale studentului (adresa de e-mail) pentru transmiterea automata a invitațiilor de participare la studiu.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu sediu în str. G-ral Berthelot, nr.28-30, sector 1, București, tel. 021/40556630, fax: 021/4055748, și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior (UEFISCDI), cu sediul în Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București, în calitate de operatori de date cu caracter personal vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrării

MEC și UEFISCDI prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR și ale legislației naționale, respectiv:

  • Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România, cu modificările ulterioare;

Datele sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate în vederea realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, respectiv în scopul implementării Chestionarului Național Studențesc și a chestionarului EUROSTUDENT, care presupun o componentă de prelucrare statistică a datelor personale în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), cod SMIS 126766.

Participarea, în calitate de student, la sondaj este voluntară. Completarea chestionarelor se realizează în baza consimțământului dumneavoastră explicit, consimțământ care poate fi retras oricând. Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea informațiilor ce urmează a fi completate în cuprinsul celor două chestionare, aveți dreptul de a nu le completa. Totodată, dacă nu doriți să participați, nu vor exista niciun fel de consecințe asupra dumneavoastră.

Tipuri de date cu caracter personal

Se colectează numai datele necesare scopului menționat, respectiv implementarea studiilor şi prelucrarea statistică a datelor în vederea realizării eșantionării și a unei analize a răspunsurilor obținute după cum urmează:

Pentru implementarea studiului se va prelucra inițial: Codul Numeric Personal, doar pentru validarea existenței înregistrării în Registrul Matricol Unic şi adresa de e-mail, doar cu scopul notificărilor privind invitația de completare a celor două chestionare.

Pentru prelucrarea statistică în vederea realizării eșantionării și a unei analize a răspunsurilor obținutei: date privind caracteristici personale şi academice ale studenţilor: locul nașterii, sexul, starea socială specială, cetățenia, etnia, situație medicală specială, universitatea, ciclul de studii, domeniul de studii, programul de studii / specializarea, anul universitar (înscrierea), anul de studii, forma de învățământ, forma de finanțare a studiilor, tipul de bursă, situația înmatriculării, situația școlarității la sfârșitul anului universitar, studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu, studii universitare absolvite, informații privind cazarea studenților, în conformitate cu categoriile de date colectate în Registrul Matricol Unic al Universităților din România.

Datele privind caracteristicile personale ale studenților servesc pentru a înțelege mai bine diferite grupuri de studenți. Acestea vor fi preluate fără a putea fi corelate cu datele de identificare şi de contact. De asemenea, o serie de date vor fi utilizate pentru validarea răspunsurilor (CNP și adresă e-mail), în cazul în care utilizatorul nu va fi identificat în RMUR..

Sursa datelor prelucrate inițial (e-mai): Registrul Matricol Unic al Universităților din România. Sursa datelor necesare prelucrării statistice: din chestionarele completate în mod voluntar de persoanele vizate. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal: Nu este cazul.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale anonimizate, date furnizate prin completarea voluntară a chestionarelor sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea atribuțiilor legale după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Acestea nu vor fi afișate, fiind utilizate doar pentru prelucrarea statistică a datelor colectate în urma implementării Chestionarului Național Studențesc și a EUROSTUDENT.

Rezultatele vor fi publicate, în mod agregat, pentru Sistemul Național de Învățământ Superior. De asemenea, instituțiile de învățământ superior vor fi notificate de rezultatele obținute la nivel instituțional.

În cadrul EUROSTUDENT rezultatele principale vor fi publicate în același mod în toate țările, împreună cu constatările din țările partenere. În plus, toate răspunsurile vor fi puse la dispoziție într-o formă anonimizată prin intermediul Centrului de Cercetare a Datelor pentru Studii de Cercetare şi Știință a Învățământului Superior (Germania), instituțiilor țărilor participante EUROSTUDENT, precum și cercetătorilor sau altor utilizatori, în scopuri științifice și statistice non-profit. Toate organizațiile participante iau măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a vă proteja informațiile de orice acces neautorizat.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării la adresa de e-mail: dpo@edu.gov.ro sau să vă adresați în scris, la adresa MEC printr-o cerere datată și semnată.

Pentru informații generale privind proiectul de cercetare, echipa de cercetare vă stă la dispoziție! (cns@uefiscdi.ro, www.chestionar-studenti.ro.)

Chestionarul Național Studențesc – EUROSTUDENT.

România, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, participă, și în acest an, la studiul european EUROSTUDENT care își propune să asigure suport în creșterea capacității de colectare și monitorizare a datelor privind situația socială și economică a studenților din țările participante.

De asemenea, MEC coordonează, împreună cu UEFISCDI, implementarea în premieră a unui studiu național asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior, CHESTIONARUL NAȚIONAL STUDENȚESC (CNS) care răspunde nevoii de susținere sistematică a creșterii calității învățământului superior.

Cercetarea națională care privește condițiile de studiu și de viață ale studenților din România integrează cele două studii și se realizează la nivelul studenților din ciclurile de licență și de master, plin aplicarea on-line a două chestionare (CHESTIONARUL NAȚIONAL STUDENȚESC – CNS ȘI CHESTIONARUL EUROSTUDENT), studentul primind o singură invitație, cu un singur link către cele două chestionare integrate.

    • Studenții vor putea accesa CNS prin două rute:
  1. prin invitația primită pe adresa de email înregistrată în Registrul Matricol Unic (toți studenții înregistrați vor primi o astfel de invitație), accesând direct CNS;
  2. în urma promovării CNS, accesând liber platforma și urmând a fi  identificați în Registrul Matricol Unic fie în baza CNP, fie își completează datele persoanele (în cazul în care datele din RMU nu sunt actualizate);

/

Detalii

Categorii:

Chestionare

Domenii:

General

Persoană contact:

Raluca Sassu

Email contact:

raluca.sassu@ulbsibiu.ro

Link1:

https://chestionar-studenti.ro/