Interes public

Secțiune legislație, documente interes public, buget, bilanțuri contabile, achiziții publice, declarații de avere și interese, formulare


Informații publice şi transparenţă instituţională

Conform  „Strategiei naţională anticorupţie pe perioada 2021 – 2025” și a „Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public
SecţiuneCategorieSubcategorieInformaţie Link pagină
DespreLegislație privind organizarea și funcționarea instituțieiActul de înființareLink
DespreLegislație privind organizarea și funcționarea instituțieiLegea educației
Legea calității
Statutul Studentului
Legea 544/2001
Hotărâri de Guvern privind: Nomenclatorul domeniilor și al
specializărilor/programelor de studii universitare, cifra școlarizare
Ordin de Ministru privind Metodologia de finanțare
Link
DespreConducereRector
Preşedinte
Senat
Consiliu de administraţie
Link
DespreOrganizareRegulamente de organizare și funcționare - GeneraleCarta universitară
Regulamentul de ordine interioară/organizare și funcționare
Link
DespreOrganizareRegulamente de organizare și funcționare - EticaCodul de etică și deontologie universitară
Link
DespreOrganizareRegulamente de organizare și funcționare - AlegeriRegulamentul de alegere a Rectorului ULBS
Regulament Desemnare Prorectori ULBS
Regulamentul Concurs public Decani facultăți ULBS
Regulamentul Desemnare Prodecani facultăți ULBS
Regulament alegeri reprezentanți cadre didactice în CF
Regulament de alegeri la nivelul departamentelor ULBS
Regulament alegeri studenți în structurile de conducere ale ULBS
Regulamentul de alegere a Președintelui Senatului ULBS
Regulamentul de alegere a Membrilor Senatului ULBS
Link
DespreOrganizareRegulamente de organizare și funcționare - StudențiCodul drepturilor și obligațiilor studenților la nivel de universitate
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților
Regulamentul privind acordarea diverselor drepturi ale studenților (burse,locuri în cămine, etc.)
Regulament privind cazarea in caminele studentesti
Link
DespreOrganizareRegulamente de organizare și funcționare - Desfășurarea ExamenelorMetodologia proprie privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat
Metodologia cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/master/doctorat
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
Link
DespreOrganizareRegulamente de organizare și funcționare - AngajațiRegulamentul intern privind drepturile și obligațiile personalului (inclus în Cartă)
Regulamentul de recrutare, evaluare și promovare a personalului didactic și de cercetare
Contractul colectiv de muncă
Link
DespreOrganizareHotărâri Consiliu de AdministrațieLink
DespreOrganizareHotărâri SenatLink
DespreOrganigramaOrganigramaLink
DespreStructuraStructuraLink
DespreCarierăAngajări
Concurs posturi didactice academice
Concurs posturi didactice auxiliare și nedidactice
Link
DesprePrograme și strategiiPlanul strategic
Planul operational
Strategia universității
Programe implementate la nivel instituțional
Link
DespreRapoarte și studiiRapoarteRaport anual al rectorului
Raportul anual al comisiei de etică universitară referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare
Raportul privind respectarea prevederilor Codului Drepturilor Studenților
Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către Studenți
Rapoarte anuale de audit
Rapoarte FDI
Link
DespreRapoarte și studiiStudiiStudii diverse
Proiecte de cercetare si fisele de proiect cu rezultatele obtinute
Link
Interes publicSolicitarea informațiilor de interes publicInformații de interes public. Responsabil de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: relatii.publice@ulbsibiu.ro, 0269-21.60.62, int. 1207 / 0269-21.77.79, int. 143Link
Interes publicSolicitarea informațiilor de interes publicFormular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001Link
Interes publicSolicitarea informațiilor de interes publicModalitatea de contestare a deciziilorModel contestare la Legea 544
Model reclamație decizii rector/CA/Senat
Model reclamație administrativă
Link
Interes publicSolicitarea informațiilor de interes publicLista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionateLink
Interes publicSolicitarea informațiilor de interes publicRapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001Link
Interes publicBuletinul informativ al informațiilor de interes publicListaLink
Interes publicBugetBugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonareaLink
Interes publicBugetSituația plăților (execuție bugetară) Link
Interes publicBugetSituația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama Link
Interes publicBugetBalanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc/complex studențescLink
Interes publicBilanțuri contabileBilanțLink
Interes publicAchiziții publiceProgramul anual al achizițiilor publice
Centralizatorul achizițiilor publice
Documentele achizițiilor publice
Link
Interes publicDeclaraţii de avere şi intereseDeclarații de avere și de interese ale personalului instituției publice având arhiva declarațiilor din anii anterioriLink
Interes publicModele de cereri/formulare tipizateModele de cereri/formulare tipizate pe care autoritățile administrației publice le solicită a fi completate de către cetățenii sau persoanele juridice, în scopul soluționării unor cereriLink
ContactDatele de contact ale autoritățiiLink
ContactRelații cu presarelatii.publice@ulbsibiu.ro, 0269-21.60.62, int. 1207 / 0269-21.77.79, int. 143Link
ContactProgramul de funcționare al instituției
Administrativ: L-V 7:30-15:30
Didactic: L-V 8:00-22:00, conform orarului
Link
ContactProgramul de audiențe al personalului cu funcții de conducereProgramul de audiențe al personalului cu funcții de conducereLink
ContactPetițiise trimit la adresă de e-mail petitie@ulbsibiu.roLink
Alte elementeOferta anuală de școlarizare este făcută publică de către rectorul instituției de învățământ superior prin declarația pe propria răspundere, cu respectarea capacității de școlarizare stabilite conform art. 138 alin.(5).Link
Alte elementeRapoarte de evaluare din partea ARACIS sau a altor agenții de evaluare.Link
TaxeStudențiTaxeCuantumul taxelor de școlarizare, taxelor administrative, tarifelor de cazare în căminele studențești și de servire a mesei în cantinele studențeștiLink
AlegeriDocumente alegeriLink