. . .

Concurs privind ocuparea postului de director general-administrativUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului vacant de director general-administrativ.

 1. Postul de director general-administrativ se află în subordinea directă a Rectorului.

Principalele atribuții și responsabilități ale funcției de director general-administrativ sunt următoarele:

 1. Participă la managementul strategic și cotidian al universității.
 2. Asigură punerea în practică și urmărește din punct de vedere administrativ politicile universității, în domenii cum ar fi : finanțe, buget, gestionarea personalului.
 3. Răspunde de conducerea administrativă a instituției, urmărește și coordonează activitatea responsabililor compartimentelor administrative aflate în structura Direcției Generale Administrative.
 4. Planifică și pune în practică sisteme de evaluare și control ale activității administrative.
 5. Pregătește deciziile rectorului pe linie administrativă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
 6. Pregătește bugetul, asistă rectorul în analize bugetare, în execuții, raportări și prognoze bugetare.
 7. Participă la elaborarea și execuția bugetului împreună cu directorul financiar contabil.
 8. Asigură managementul resurselor financiare.
 9. Urmărește realizarea echilibrului bugetar, la serviciile pe care le coordonează
 10. Identifică și atrage resurse extrabugetare.
 11. Coordonează pregătirea documentelor ce vor fi supuse aprobării senatului.
 12. Pune în executare deciziile pe domeniul lui de competența, controlează executarea acestor decizii, evaluează executarea lor și întocmește rapoarte anuale cu privire la activitatea desfășurată, sau ori de câte ori este cazul.
 13. Colaborează cu prorectorii în activitățile specifice acestora.
 14. Inițiază și coordonează activități care vizează ameliorarea eficacității gestionării resurselor universității.
 15. Este responsabil cu achizițiile de bunuri, lucrări şi servicii.
 16. Asigură infrastructura logistică a universității (bibliotecă, centrul de comunicații, editură, baze sportive etc.)
 17. b) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaţilor:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunosc limba română, scris şi vorbit;

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– au capacitate deplină de exerciţiu;

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplinesc condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice stabilite conform cerinţelor postului;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

c) Condiţii specifice:

– studii superioare ciclul I și II Bologna sau absolvent al învățământului superior de lungă durată organizat în baza Legii nr. 84/1995 republicată, cu diplomă de licență în domeniile Științe Economice, Științe Juridice, Științe Administrative;

– experiență minim 10 ani în domeniul studiilor absolvite;

– experiență minim 5 ani în funcții de conducere într-o organizație publică sau privată;

– cunoștințe privind managementul universitar;

– cunoștințe privind managementul proiectelor cu fonduri nerambursabile;

– cunoștințe de tehnologia informației (modele și structuri de date, medii de stocare date, medii de transmisie a informațiilor) nivel mediu;

– cunoștințe temeinice de utilizare a pachetului Microsoft Office.

– cunoștințe limba engleză nivel B2 (minim);

– deține abilități de coordonare, conducere, control și comunicare;

– deține competențe manageriale: analiză, diagnoză, sinteză, monitorizare;

– persoană dinamică, rezistentă la stres, comunicativă, obișnuită să lucreze cu deadline-uri.

d) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universității;
 • scrisoare de intenție (anexa 5 la regulament);
 • declarație de eligibilitate privind neexistența niciunui caz de incompatibilitate sau conflict de interese (anexa 6 la regulament);
 • acordul scris de susținere executivă a planului managerial al rectorului;
 • curriculum vitae, model european;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea specializărilor solicitate;
 • copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • adeverință care să atestă vechimea în muncă, în funcții de conducere și în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală* care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Plan managerial privind dezvoltarea activităților administrative ale universității.
 1. e) Bibliografie:

– CARTA Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;

– Planul Managerial al Rectorului pentru mandatul 2020-2024;

– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern /managerial şi controlul financiar preventiv;

– Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 50/ 1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu  modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 10/ 1995, republicată, privind calitatea în construcţii;

– Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare

 • Organigrama ULBS;
 • Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificările ulterioare, republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice;
 • Contracte speciale: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de locațiune, contractul de donație;
 • Ordine ME ce reglementează activitatea organizatorică a universităților:
 • ORDIN Nr. 3321/2021 din 24 februarie 2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021;
 • ORDIN Nr. 4469/2021 din 26 iulie 2021 privind aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • ORDIN Nr. 3747/2021 din 28 aprilie 2021 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2021;
 • ORDIN Nr. 3322/2021 din 24 februarie 2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021;
 • ORDIN Nr. 3320/2021 din 24 februarie 2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021;
 • ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de învăţământ superior de stat din România;
 • ORDIN Nr. 5446/2016 din 10 octombrie 2016 privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază pentru funcţiile didactice şi didactice auxiliare de conduce;
 • HOTĂRÂRE Nr. 42/2017 din 31 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi;
 • ORDIN Nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
 • ORDIN Nr. 3933/2017 din 23 mai 2017 privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Actele se vor depune la sediul Direcţiei Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 21.01.2022, ora 14.30.

Informații suplimentare pot fi obținute la Birou Resurse Umane tel. 0269/217779 int. 279.

Concursul va avea loc la sediul Rectoratului, B-dul Victoriei nr. 10, Sibiu.

Probele de concurs constau în probă scrisă și interviu (probă ce va cuprinde prezentarea planului managerial) și se desfășoară astfel:

 • Probă scrisă în data de 07.02.2022 ora 10.00.
 • Interviu în data de 10.02.2022 ora 10.00.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de director general-administrativ din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu poate fi consultat la adresa:

https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/281021/17_Regulament%20concurs%20dir.gen.adm.%20_Senat_oct2021.pdf

Calendarul de desfășurare al concursului, aprobat de către Senatul universitar poate fi consultat la

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/news//Calendar-concurs-director-general-administrativ-2022.pdf

 


Concurs privind ocuparea postului de director general-administrativ