. . .

Programul REGIO asigură dezvoltarea educației universitare din Sibiu - Anunț finalizare proiectProgramul REGIO asigură dezvoltarea educației universitare din Sibiu 

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

”Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructură educațională a Fermei didactice din localitatea Rusciori, Comuna Șura Mică, județul Sibiu”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a implementat începând cu data de 12.05.2020 proiectul ”Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructura educațională a Fermei didactice din localitatea Rusciori, Comuna Șura Mică, județul Sibiu”, cod SMIS 122416 care a fost finanțat în cadrul Priorității de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3 – pentru creșterea calității în învățământul universitar – aferent Axei Prioritare 10 a Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020.
Valoarea totală a cererii de finanțare a fost de 18.726.916,83 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor a fost de 17.129.963,48 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând peste 3,67 milioane euro. Diferența a fost constituită din contribuția ULBS la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului.
Obiectivul general al proiectului a fost: “Creșterea gradului de participare la procesul de învățământ și de angajabilitate al studenților ULBS din cadrul Facultății de Știinte Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului (Ș.A.I.A.P.M.), prin investiții în infrastructură educațională și dezvoltarea capacității de cercetare- inovare în domeniul agroalimentar în vederea dobândirii de competențe cross-disciplinare în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și nevoilor pieței muncii, în raport cu politicile naționale în domeniu (în special Strategia națională pentru învățământul terțiar 2015-2020, SNC și SNCDI 2014-2020) și în contextul Axei Prioritare 10, Prioritatea de investiții 10.1, O.S. 10.3 a POR 2014-2020”.
Implementarea proiectului a fost de 73 luni, în perioada 20 Decembrie 2017 – 31 Decembrie 2023.
Grup țintă: 852 studenți ai Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului
Rezultatele proiectului: Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii existente prin realizarea unei clădiri cu regim de înălțime P+E (12 laboratoare de cercetare, a unei săli de seminar, a unei săli de curs, a unui amfiteatru și spații conexe), cu o capacitate maximă simultană de 417 studenți, inclusiv realizarea unei performanțe energetice superioare cerințelor minime ce decurg din Legea 372/2005
Impactul proiectului: Îmbunătățirea activităților didactice și practice cu caracter de cercetare-inovare pentru toate cele 5 domenii de specializare inteligentă conform Strategiei CDI 2014-2020 corelate cu domeniile de licență și master pentru care facultatea ȘAIAPM deține acreditare, cu scopul de a crește atractivitatea și relevanța actului de predare-învățare, la facultatea ȘAIAPM, din cadrul ULB Sibiu.

Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce a monitorizat implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Date de contact: Prof.univ.dr.ing. Camelia SAVA
Funcția: Manager proiect și Decan al Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protectia Mediului
Telefon: 0745256095, Fax 0269212558, e-mail: camelia.sava@ulbsibiu.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

 


/

Detalii

Persoană contact:

prof.univ.dr.ing. Camelia Sava

Email contact:

camelia.sava@ulbsibiu.ro