. . .

Proiect de 3,7 milioane euro pentru modernizarea Fermei didactice la RușcioriMai mult de 850 de studenți ai Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protectia Mediului (ȘAIAPM), din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), vor putea să studieze în condiții mult mai bune, ca urmare a lucrărilor ce vor fi efectuate la Ferma didactică din localitatea Rusciori, comuna Șura Mică – Sibiu. Acest fapt este posibil ca urmare a semnării în data de 12.05.2020 – de către Rectorul Universității sibiene, Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu și dr. Simion Crețu, director general ADR Centru – a contractului de finanțare în valoare totală de peste 18,7 milioane lei, din care suma alocată ca finanțare nerambursabilă este de aproape 3,7 milioane euro.

Proiectul Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructură educațională a Fermei didactice din localitatea Rusciori, Comuna Șura Mică, județul Sibiu” este finanțat în cadrul Priorității de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3 – pentru creșterea calității în învățământul universitar – aferent Axei Prioritare 10 a Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 18.726.916,83 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor este de 17.129.963,48 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând peste 3,67 milioane euro. Diferența o constituie contribuția ULBS la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului. Echipa de management a universității estimează că data finalizării investițiilor va avea loc chiar la începutul anului universitar 2022, respectiv până în 30 octombrie.Obiectivul general al proiectului este: “Creșterea gradului de participare la procesul de învățământ și de angajabilitate al studenților ULBS din cadrul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului (Ș.A.I.A.P.M.), prin investiții în infrastructură educațională și dezvoltarea capacității de cercetare-inovare în domeniul agroalimentar în vederea dobândirii de competente cross-disciplinare în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și nevoilor pieței muncii, în raport cu politicile naționale în domeniu (în special Strategia națională pentru învățământul terțiar 2015-2020, SNC și SNCDI 2014-2020) și în contextul Axei Prioritare 10, Prioritatea de investiții 10.1, O.S. 10.3 a POR 2014-2020”.

Vorbind despre importanța acestui proiect pentru ULBS, Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, Rectorul Universității a precizat: „Într-o lume unde se pare că mediocritatea câștigă teren în majoritatea domeniilor, noi perseverăm în a crede în excelență. Nu în mod strict discursiv, ci viu, faptic și absolut constructiv. Modernizarea și extinderea infrastructurii didactice și de cercetare constituie direcții majore de acțiune a echipei manageriale a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. Credem că acestea constituie căile principale prin care putem răspunde provocărilor cu care se confruntă învățământul superior din România. Prin proiectul de față, universitatea noastră și-a propus creșterea gradului de participare la procesul de învățământ și de angajabilitate al studenților Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. Investiția vizează realizarea a 12 laboratoare de cercetare în sectorul agroalimentar, a unei săli de seminar, a unei săli de curs, a unui amfiteatru cu capacitate de 120 persoane și a spațiilor conexe necesare pentru organizarea de activități didactice și practice cu caracter de cercetare-inovare, inclusiv echiparea infrastructurii cu materiale didactice, noi tehnologii și suport TIC, echipamente și mobilier de specialitate, software didactic, utilaje de dimensiuni reduse și aparate de măsură și control. Doar astfel vom construi pentru studenții, colegii noștri și pentru generațiile viitoare o universitate a excelenței, a dezvoltării și a inovării.”

Concret, proiectul care va fi realizat în comuna Șura Mică, sat Rusciori, de către ULBS va asigura condițiile necesare pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii în domenii agroalimentare. Investițiile presupun dublarea suprafeței de amprentă la sol a clădirii ce va fi modernizată, inclusiv prin extindere pe verticală, ceea ce va duce aproape la triplarea suprafeței utile desfășurate. Suprafața totală a terenului pe care se află clădirea este de peste 2400 mp, procentul de ocupare al acestuia fiind de aproximativ 40%. De structura nou creată vor beneficia studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ superior, care activează în cadrul specializărilor de la programele de studiu licență-zi sau masterat pe domeniile: Ingineria produselor alimentare, Controlul si expertiza produselor alimentare, Biotehnologii în industria alimentară, Inginerie și management în alimentație publica și agroturism, Inginerie și protecția mediului în agricultură, Montanologie, Asigurarea calității și siguranței alimentelor, Managementul procesării moderne a alimentelor, Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale și Managementul protecției mediului agricol. Este vorba de un număr de peste 400 de studenți care vor putea accesa simultan noua facilitate universitară, în vederea pregătirii teoretice și practice. Pe lângă dotarea cu toate echipamente necesare studiului, precum și cu soluții TIC moderne, clădirea nou amenajată se va dota și cu panouri solare și cu sisteme de management a energiei, în vederea reducerii consumului energetic.

„Semanarea acestui proiect în ziua de 12 Mai 2020, zi în care  Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu sărbătorește 25 de  ani de când activează sub egida marelui său patron spiritual, poetul și filosoful Lucian Blaga, îmi oferă plăcutul prilej de a anunța demarea lucrărilor pentru cel mai mare proiect al Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. Am pornit acest proiect de la premisa că – scopul educaţiei trebuie să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor (Albert Einstein).

Nivelul de dezvoltare al unei societăți este determinat în mare parte de performanța sistemului său de învățământ, de nivelul de educație al cetățenilor. Educația este mijlocul cel mai eficient de care dispune o societate pentru a răspunde provocării viitorului. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare. Proiectul propus de investiții în infrastructura cu titlul „LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI ECHIPARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ A FERMEI DIDACTICE DIN LOCALITATEA RUSCIORI, COMUNA ȘURA MICĂ, JUDEȚUL SIBIU” va asigura realizarea condiţiilor pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor specifice pentru îmbunătățirea ofertei de formare universitară pentru toate cele 5 domenii de specializare inteligentă: Bioeconomia; Tehnologia informatiilor și a comunicatiilor, spatiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nanotehnologii și materiale avansate și Sănătate.

Investiția în infrastructura din învățământul superior de la Rusciori va spori capacitatea ULBS de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie modernă și echipamente pentru a oferi studenților competențe cros-disciplinare în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și nevoilor pieței muncii, în raport cu politicile naționale în domeniu. Astfel, ca urmare a reabilitării, modernizării extinderii și echipării infrastructurii educaționale de la Rusciori cu materiale didactice, noi tehnologii și suport TIC, echipamente și mobilier de specialitate, software didactic, inclusiv aparate de masură și control, studenții vor avea posibilitatea să execute practic diferite aplicații studiate în cursul orelor de curs și să urmărească direct procesele și transformările specifice. Utilajele care urmează să fie achiziționate prin acest proiect sunt similare celor folosite în mediul industrial și vor permite reproducerea la scară redusă a tehnologiilor agroalimentare industriale, de fabricare a produselor agroalimentare, cu urmărirea parametrilor tehnologici. Va putea fi testată calitatea tehnologică a materiilor prime, a ingredientelor și efectul tehnologic al diferiților aditivi alimentari și tehnologii moderne. Studenții vor avea ocazia să își pună în practică ideile de a creea noi produse, de a vedea cum se realizează un flux tehnologic, controlul fabricației pe faze, logistica și realizarea practică a unor procese simulate. Dotările laboratoarelor vor permite familiarizarea studenților cu aparatura industrială făcând mai ușor tranziția absolvenților de la mediul academic la cel industrial, o percepere și asimilare mai bună și mai eficientă a cunoștințelor. Laboratoarele sunt destinate nu numai activităților de laborator, ci vor permite și realizarea activităților  specifice practicii de specialitate, realizarea părții aplicative a proiectelor de cercetare din cadrul proiectelor de licență și disertație ale studenților. Utilajele agricole de dimensiuni reduse ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului sunt destinate a executa lucrări agricole pe suprafețe mici în câmpuri experimentale unde pot fi evaluate  concret calitatea lucrărilor executate în funcție de timpii de executare. Aparatura destinată agriculturii de precizie (receptori GPS, ghidaje uniplot, drone cu softuri speciale, senzori pentru evaluarea în timp real a indicilor de calitate ai fiecarei lucrări, etc.) cu care dorim să dotăm unul dintre laboratoare, spre exemplu, instruiește studenții în aplicarea la nivel de fermă a unor tehnici moderne privind diagnosticarea stării de vegetație a culturilor agricole și executarea de lucrări rezultate din această diagnoză la nivel de precizie. În felul acesta sunt îndeplinite două obiective ale agriculturii contemporane, respectiv eficiența utilizării resurselor (alocarea lor la nivel de picatură, când trebuie și doar unde trebuie) și protecția mediului prin transformarea sistemelor de agricultură convențională în sisteme de agricultură durabilă. Aceasta este o cerință importantă a prezentului în economia bazată pe cunoaștere și oferă soluții la ceea ce înseamnă creșterea producției agricole în condițiile protecției mediului pentru generațiile viitoare.

Acțiunile de cercetare-dezvoltare-inovare desfășurate în cadrul proiectului ca urmare a investițiilor în infrastructură au un rol extrem de important deoarece acestea sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăţi un anumit sistem de producție și servicii. Totodată, prin cooperare, micii producători, inclusiv cei din sectorul pomicol, pot identifica modalităţi inovatoare de comercializare a unui volum mai mare din producția proprie şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. Activitățile de dezvoltare-inovare derulate în cooperare cu personalul didactic și studenți,  ar permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile de producție, să creeze lanțuri scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări ale economiei de piață. ”, a declarat doamna prof. univ.dr. ing. Camelia SAVA, Manager proiect si Decan al Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului.

 


/

Detalii

Categorii:

Infrastructură Proiect

Domenii:

Industrie alimentara

Persoană contact:

Camelia Sava

Email contact:

camelia.sava@ulbsibiu.ro