. . .

Proiectul InMedia, în ultimul an de implementareInMedia este un proiect internațional, dedicat incluziunii grupurilor vulnerabile, cu ajutorul tehnicilor media participative și al suporturilor digitale de diseminare a conținuturilor. Ideea proiectului se bazează pe rezoluția Parlamentului European și a Consiliului de Miniștri din 2008. Una dintre concluziile acestui document este că persoanele marginalizate, precum persoanele cu dizabilități, persoanele fără adăpost sau minoritățile etnice, nu sunt suficient reprezentate în media, iar vocea lor nu este auzită. Mai mult decât atât, persoanele și grupurile vulnerabile sunt adesea portretizate stereotip, într-un mod care le afectează imaginea și demnitatea. Îmbunătățirea competențelor în educația media poate contribui direct la o mai bună înțelegere a diferențelor culturale, precum și la integrarea și incluziunea celor marginalizați.

Demarat în 2020, proiectul InMedia se află actualmente în ultimul an de implementare. Cele cinci țări, precum și instituțiile partenere sunt:

 • Offener Kanal Magdeburg / Germania (organizația inițiatoare a proiectului)
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu / Romania
 • Universidad de Santiago de Compostela / Spain
 • Stowarzyszenie FILMFORUM / Poland
 • Fédération de L’audiovisuel Participatif / France
 • Educació i Comunicació SCP / Spain

Un obiectiv important al proiectului InMedia este de a implica instituții din țările Uniunii Europene ale căror activități cheie se concentrează pe producția audio-vizuală și educația culturală, în special a tinerilor. Întâlnirile dintre echipele de proiect, whorkshop-urile și colaborarea internațională își propun schimbul și valorificarea de bune practici în domeniul incluziunii sociale, precum și creșterea vizibilității comunităților aflate în pericol de excluziune, din care acești tineri fac parte.

În afara întâlnirilor organizatorice, până în prezent, au avut loc și patru vizite de lucru, cu un program intens de workshop-uri, realizare de producții video și schimburi de bune practici între partenerii din proiect, de fiecare dată fiind implicate și ONG-uri locale, astfel:

 • Offener Kanal Magdeburg, 2020
 • Filmforum, Varșovia, Polonia, 2021
 • Fédération de L’audiovisuel Participatif /Télé Mouche, Marsillia, 2022
 • Teleduca, Barcelona, 2023

Echipa ULBS este este reprezentată de trei cadre didactice: conf. univ. dr. Roxana Săvescu (coordonator), conf. univ. dr. Minodora Sălcudean și lector univ. dr. Adina Pintea (traineri/experți media). Printre acțiunile întreprinse până acum de echipa de proiect se pot distinge colaborările specializărilor Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, din cadrul ULBS, cu două ONG-uri locale: ARAPAMESU, organizație dedicată copiilor proveniți din medii vulnerabile și Centrul Cultural Arab, organizație care are drept misiune integrarea și promovarea culturii arabe. De asemenea, echipa de cadre didactice implicată în proiectul InMedia a inclus în tematica unor discipline de specialitate subiecte privind drepturile omului, drepturile copilului, incluziunea prin media, educația media cu referire la grupurile vulnerabile.

InMedia / 2020_KA2_Grant_agreement_2020-1-DE02-KA204-007385

Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices /Strategic Partnerships for adult education

Website: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-DE02-KA204-007385

InMedia Project, in Its Last year of Implementation

InMedia is an international project dedicated to the inclusion of vulnerable groups through participatory media techniques and digital content dissemination. The idea of the project is based on the European Parliament and the Council of Ministers Resolution of 2008. One of the conclusions of this document is that marginalised people, such as people with disabilities, homeless or ethnic minorities are under-represented in the media, and their voices are not heard. Moreover, vulnerable people and groups are often stereotyped in a way that affects their image and dignity. Improving media literacy skills can directly contribute to a better understanding of cultural differences and the integration and inclusion of marginalised groups.

Launched in 2020, the InMedia project is in its final year of implementation. The five countries and partner institutions involved are:

 • Offener Kanal Magdeburg/Germany (the initiating organisation of the project)
 • Lucian Blaga University of Sibiu / Romania
 • Universidad de Santiago de Compostela / Spain
 • Stowarzyszenie FILMFORUM / Poland
 • Fédération de L’audiovisuel Participatif / France
 • Educació i Comunicació SCP / Spain

An essential objective of the InMedia project is to engage institutions in European Union countries whose key activities focus on audio-visual production and cultural education, especially for young people. The meetings between the project teams, the workshops and the international collaboration aimed at exchanging and exploiting good practices in the field of social inclusion, as well as increasing the visibility of the communities at risk of exclusion, of which these young people are part.

In addition to the preparatory meetings, four working visits have taken place so far, with an intense programme of workshops, video productions and exchange of good practices between project partners, each time involving local NGOs:

 • Offener Kanal Magdeburg, 2020
 • Filmforum, Warsaw, Poland, 2021
 • Fédération de L’audiovisuel Participatif /Télé Mouche, Marseille, 2022
 • Teleduca, Barcelona, 2023

The project team members representing the „Lucian Blaga” University of Sibiu are Associate  Professor Roxana Săvescu, PhD (coordinator), Associate Professor Minodora Sălcudean, PhD and lecturer Adina Pintea, PhD (trainers/media experts). Within the framework of this project, the Romanian project team has developed collaborations between the specializations of Journalism, Communication and Public Relations of the LBUS with two local NGOs: ARAPAMESU, an organization working with children from vulnerable backgrounds and the Arab Cultural Centre, an organization whose mission is to integrate and promote the Arab culture. Also, the team of teaching staff involved in the InMedia project has included in the syllabi of some specialised courses topics on human rights, children’s rights, inclusion through media, and media education with reference to vulnerable groups.

InMedia / 2020_KA2_Grant_agreement_2020-1-DE02-KA204-007385

Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices /Strategic Partnerships for adult education

Website: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-DE02-KA204-007385


/

Detalii

Categorii:

Comunitate locala Proiect

Domenii:

Economie General Jurnalism Pedagogie

Persoană contact:

Roxana Săvescu

Email contact:

roxana.savescu@ulbsibiu.ro