Euro 200

Programul „Euro200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare 2024, se desfășoară, în baza Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul limită pentru depunerea dosarelor la secretariatele facultăților este 20 mai 2024 conform Calendarului aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4138/03.04.2024.

În conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004, aprobate prin HG. nr. 1294/2004, cu modificările și completările ulterioare, dosarul trebuie să conţină următoarele:
1. cerere tip (Anexa 1);
2. copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al studentului;
3. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
4. adeverinţă, în original, de la instituţiile de învăţământ / unităţi, din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi / surori, precum şi calitatea de student a solicitantului;
5. adeverinţă, în original, eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul I);
6. acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale familiei din luna aprilie 2024 (adeverinţă de salariu cu venitul brut al fiecărui membru; cupon de pensie; adeverinţă de la organul fiscal privind alte venituri brute realizate);
▪ Notă: La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii;
▪ Notă: În cazul în care familia studentului are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (Anexa 3), conform Anexei 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, studentul nu este eligibil și nu beneficiază de ajutor financiar.
▪ Notă: În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi- pentru studenţi – obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.
7. declaraţie pe propria răspundere cu privire la deţinerea de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii (Anexa 2);
8. declaraţie pe propria răspundere cu privire la deţinerea de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale (Anexa 3);
9. declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri decât cele dovedite, că venitul brut lunar pe membru de familie realizat în luna aprilie 2024 se încadrează în plafonul prevăzut de lege și că dispune de diferența de bani necesară pentru achiziționarea unui calculator cu o configirație minimă standard (Anexa 4);
10. adeverinţă eliberată de compartimentul impozite şi taxe din cadrul unităţii administrativ – teritoriale (primărie) din care să rezulte dacă membrii familiei (sau unul dintre ei) realizează sau nu venituri.

În cazul în care:
▪ nu realizează nici un venit, se va depune la dosar declaraţia pe proprie răspundere a acestora autentificată la notar;
▪ părinţii sunt divorţaţi, decedaţi, studentul este în plasament familial sau alte situaţii speciale, la dosar se vor depune copii după actele doveditoare în acest sens, care vor fi confruntate şi semnate conform cu originalul (ex. certificat deces, sentinţă divorţ, etc.).

Vor fi luate în considerare numai dosarele solicitanților care au vârsta de până la 26 ani şi au un venit lunar brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 lei.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor:
(1) Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru aciziționarea cărora se acordă ajutor financiar protrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:
a) pentru desktop – procesor cu frecvență nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonala minimum 18.5” și rezoluție minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic, cameră web;
b) pentru laptop, notebook, ultrabook și dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14”; rezoluție minimum 1.366 x 768; cameră web;
c) pentru netbook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10.
(2) Calculatoarele definite mai sus a căror achiziționare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licențiat.
(3) Sunt considerate calculatoare personale și dispozitive mobile tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, ultrabookul sau dispozitivele echivalente.

EURO200 – 2024
Anexa 1_ Norme metodologice
Anexa 2_ Declaraţie pe propria răspundere
Anexa 3_ Declaraţie pe propria răspundere
Anexa 4_ Declaraţie pe propria răspundere

Skip to content