. . .

Anunț concurs secretar cabinet rectorUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului  vacant de secretar în cadrul Cabinetului Rectorului.

Postul de secretar – se află în subordinea directă a rectorului universității şi are ca principale atribuții:

 1. Organizează pregătirea şi evidenţa corespondenţei interne şi externe adresată Cabinetului Rectorului;
 2. Transmite documentele de la mapa de lucru şi implicit rezoluţiile de la Cabinetul Rectorului către Registratura ULBS.
 3. Preia documentele ce necesesită semnătura Rectorului ULBS doar de la structurile care trebuie să semneze anterior şi le predă centralizat de la semnat.
 4. Asigură realizarea unor materiale documentare pentru problemele complexe care necesită o documentaţie voluminoasă, evidenţe şi sinteze repartizate de Rector şi directorul de Cabinet al Rectorului.
 5. Urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a instrumentelor de lucru la Cabinet Rector prin întreţinerea echipamentelor electronice, păstrarea curăţeniei în spaţiul de desfăşurare a activităţii şi în spaţiile comune: holuri, toalete, săli de şedinţe, alte spaţii comune, o bună colaborare cu celelalte structuri din subordinea Cabinetului Rectorului.
 6. Asigură caracterul de confidenţialitate al unor activităţi din cadrul Cabinetului Rectorului.
 7. Aduce la cunoştinţa directorului de cabinet al Rectorului solicitările telefonice şi personale de întrevederi cu Rectorul ULBS în vederea actualizării agendei de lucru la Cabinetului Rectorului.
 8. Întocmeşte şi ţine evidenţa documentelor (regulamente ale comisiilor din subordinea Senatului ULBS, alte regulamente, adrese, etc.) şi acţiuni realizate în cadrul Cabinetului Rectorului conform „Atribuţiilor conducerii academice a ULBS” nr. 807/17 martie 2008.
 9. Toate documentele de serviciu elaborate vor fi înregistrate la Registratura ULBS, unde va fi depusa cel puţin o copie a documentului respectiv; documentele păstrate în original se arhivează şi se predau pe bază de Proces-verbal arhivei, în termenul stabilit de lege sau de comun acord, după caz.
 10. Colaborează cu celelalte secretare din cadrul Cabinetului Rectorului, cu curiera şi îngrijitoarea în realizarea sarcinilor zilnice, precum şi pentru buna desfăşurare a activităţii.
 11. Redactează şi actualizează ordinea de zi şi ţine evidenţa şedinţelor secretarelor din Compartimentul Cabinet Rector.
 12. Prezintă, la cerere Rectorului ULBS şi directorului de Cabinet al Rectorului oricare dintre documentele ce fac obiectul atribuţiilor privind evidenţa acestora la solicitare.
 13. Redactează şi actualizează documente de evidenţă care se întocmesc la Cabinet Rector.

Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaţilor:

-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunosc limba română, scris şi vorbit;

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– au capacitate deplină de exerciţiu;

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplinesc condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice stabilite conform cerinţelor postului;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

– studii superioare de ciclul I şi II Bologna sau absolvent al învățământului superior de lungă durată organizat în baza Legii nr. 84/1995, republicată;

– vechime în muncă de minim 5 ani;

– cunoştinţe temeinice de operare PC – Office;

– cunoştinţe temeinice privind legislaţia în vigoare în domeniul învăţământului universitar şi al cercetării ştiinţifice;

– cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională din care obligatoriu limba engleză;

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

– cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universității;

– curriculum vitae, model european;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

– copie după carnetul de muncă sau documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de vechime în muncă;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Bibliografie:

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • CARTA Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Regulament pentru Organizarea și Funcţionarea Consiliului de Administraţie;
 • Regulament pentru Organizarea și Funcţionarea a Senatului ULBS;

Actele se vor depune la sediul Direcţiei Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 14.03.2022 ora 14.30.

Proba de concurs constă în probă scrisă, probă practică și interviu.

Concursul va avea loc în data de 22.03.2022, ora 10, la sediul DGA, B-dul Victoriei nr.10, Sibiu


Anunț concurs secretar cabinet rector

Detalii

Categorii:

Comunicate

Persoană contact:

Laura Muntean

Email contact:

laura.muntean@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

Anunt-concurs-secretar-cabinet-rector-2022.pdf