. . .

După patru ani, proiectul internațional InMedia se încheie la SibiuUltima întâlnire din cadrul proiectului internațional InMedia are loc la Sibiu, în aceste zile. Membrii comitetului de coordonare, aparținând celor cinci organizații europene partenere din Germania, Spania, Franța, Polonia și România lucrează la raportul final. În programul vizitei, sunt incluse și alte activități, precum: prezentarea sediului specializărilor Jurnalism și Comunicare & Relații Publice, din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, dialog intercultural la un post de radio local, vizită și activități la centrul de zi ARAPAMESU, dedicat copiilor proveniți din medii vulnerabile. Ședințele de lucru ale comitetului coordonator au loc la Biblioteca Universității.

Proiect internațional Erasmus+ în domeniul educației, InMedia vizează practicile incluzive pentru grupurile vulnerabile, cu ajutorul tehnicilor media participative și al suporturilor digitale de diseminare a conținuturilor. Ideea proiectului se bazează pe rezoluția Parlamentului European și a Consiliului de Miniștri din 2008, care a recunoscut social media ca o parte importantă a sistemului media democratic. Una dintre concluziile acestui document este că persoanele marginalizate, precum persoanele cu dizabilități, persoanele fără adăpost sau minoritățile etnice, nu sunt suficient reprezentate în media, iar vocea lor nu este auzită. Mai mult decât atât, persoanele și grupurile vulnerabile sunt adesea portretizate stereotip, într-un mod care le afectează imaginea și demnitatea. Îmbunătățirea competențelor în educația media poate contribui direct la o mai bună înțelegere a diferențelor culturale, precum și la integrarea și incluziunea celor marginalizați.

Demarat în 2020 și aflat acum la final, proiectul InMedia reunește patru organizații de media participative și două instituții academice, fiind astfel un model de conectare a mediului universitar cu cel comunitar.

 • Offener Kanal Magdeburg / Germania (organizația inițiatoare a proiectului)
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu / Romania
 • Universidad de Santiago de Compostela / Spain
 • Stowarzyszenie FILMFORUM / Poland
 • Fédération de L’audiovisuel Participatif / France
 • Educació i Comunicació SCP / Spain

În cadrul acestui proiect, echipa ULBS, reprezentată de trei cadre didactice – conf. univ. dr. Minodora Sălcudean și lector univ. dr. Adina Pintea (traineri/experți Media) și conf. univ. dr.Roxana Săvescu (coordonator) – a întreprins acțiuni relevante în direcția educației incluzive a studenților de la specializările Jurnalism și Comunicare & Relații Publice și a creșterii interesului pentru problemele comunității. Printre acestea, se numără: colaborările cu două ONG-uri locale: ARAPAMESU, mai sus menționată, și Centrul Cultural Arab, organizație care are drept misiune integrarea și promovarea culturii arabe; includerea în tematica unor discipline de specialitate subiecte privind drepturile omului, drepturile copilului, incluziunea prin media, educația media cu referire la grupurile vulnerabile.

Un obiectiv important al proiectului InMedia a fost acela de a implica instituții din țările Uniunii Europene ale căror activități cheie se concentrează pe producția audio-vizuală și educația culturală, în special a tinerilor. Întâlnirile dintre echipele de proiect, whorkshop-urile și colaborarea internațională și-au propus schimbul și valorificarea de bune practici în domeniul incluziunii sociale, precum și creșterea vizibilității comunităților aflate în pericol de excluziune.

InMedia / 2020_KA2_Grant_agreement_2020-1-DE02-KA204-007385 / Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices /Strategic Partnerships for adult education https://inmedia.ok-magdeburg.de/

 

The International InMedia Project Concludes in Sibiu, after Four Years

The last meeting of the international InMedia project is being held in Sibiu these days. Members of the steering committee from the five European partner organisations from Germany, Spain, France, Poland and Romania are working on the final report. The programme of this event also includes other activities, such as a visit to the premises of the Journalism and Communication & Public Relations specialisations at the „Lucian Blaga” University of Sibiu, an intercultural dialogue at a local radio station, a visit and activities at the ARAPAMESU day centre for children from vulnerable backgrounds. The working meetings of the steering committee are held at the University Library.

An international Erasmus+ project in education, the InMedia project targets inclusive practices for vulnerable groups, using participatory media techniques and digital media for content dissemination. The idea of the project is based on the European Parliament and the Council of Ministers Resolution of 2008 which recognised social media as an essential part of the democratic media system. One of the conclusions of this document is that marginalised people, such as people with disabilities, homeless or ethnic minorities are under-represented in the media, and their voices are not heard. Moreover, vulnerable people and groups are often stereotyped in a way that affects their image and dignity. Improving media literacy skills can directly contribute to a better understanding of cultural differences and the integration and inclusion of marginalised groups.

Launched in 2020 and now in its final phase, the InMedia project brings together four participatory media organisations and two academic institutions in a model of connecting academia and the community.

 • Offener Kanal Magdeburg / Germany (initiating organisation)
 • Lucian Blaga University of Sibiu / Romania
 • University of Santiago de Compostela / Spain
 • Stowarzyszenie FILMFORUM / Poland
 • Fédération de L’audiovisuel Participatif / France
 • Teleduca. Educació i Comunicació SCP / Spain

The project team members representing the „Lucian Blaga” University of Sibiu are Associate Professor Roxana Săvescu, PhD (coordinator), Associate Professor Minodora Sălcudean, PhD and lecturer Adina Pintea, PhD (trainers/media experts). Within the framework of this project, the Romanian project team has undertaken relevant activities in the direction of inclusive education of students from the Journalism, Communication & Public Relations specializations and of raising interest in community issues. These include collaborations with two local NGOs: ARAPAMESU, mentioned above, and the Arab Cultural Centre, an organisation whose mission is to integrate and promote the Arab culture. Also, the team of teaching staff involved in the InMedia project has included in the syllabi of some specialised courses topics on human rights, children’s rights, inclusion through media, and media education with reference to vulnerable groups.

An essential objective of the InMedia project is to engage institutions in European Union countries whose key activities focus on audio-visual production and cultural education, especially for young people. The meetings between the project teams, the workshops and the international collaboration aimed at exchanging and exploiting good practices in the field of social inclusion, as well as increasing the visibility of the communities at risk of exclusion, of which these young people are part.

InMedia / 2020_KA2_Grant_agreement_2020-1-DE02-KA204-007385 / Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices /Strategic Partnerships for adult education, https://inmedia.ok-magdeburg.de/


După patru ani, proiectul internațional InMedia se încheie la Sibiu

Detalii

Categorii:

Internationalizare Parteneriate Relația cu comunitatea

Domenii:

Economie General Jurnalism Relații internaționale Sociologie

Persoană contact:

Roxana Săvescu

Email contact:

roxana.savescu@ulbsibiu.ro

Link2:

https://inmedia.ok-magdeburg.de/