. . .

Proiectul international SDGs Journalism Reporting. „Echipa ULBS joacă un rol crucial în pregătirea personalului.”A treia vizită de studiu în cadrul proiectului „Sustainable Development Goals (SDGs) in Journalism Reporting” (SDGs JR) a avut loc în Kuala Lumpur/Malaysia, în perioada 14-19 mai 2023. Este pentru prima dată, după pandemie, când a fost posibilă participarea fizică a tuturor universităților din consorțiu. Până acum, partenerii chinezi au participat doar online. Prin urmare, în această săptămână de lucru, echipele prezente din cele șase universități asiatice au fost: Universitatea Națională din Battambang, Cambodgia; Universitatea Regală din Phnom Penh, Cambodgia; Universitatea din Malaya, Malaysia; Universiti Utara Malaysia, Malaysia; Universitatea din Nottingham Ningbo, China; Politehnica Shenzhen, China. Au participat și echipele complete din cele două universități europene, Universitatea din Santiago de Compostela, Spania (coordonatoarea proiectului) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România. Reprezentanții Novel Group, organizația parteneră din Luxemburg, au fost prezenți, de asemenea. După cum se știe deja, proiectul SDGs JR își propune să introducă un curs de jurnalism și sustenabilitate la nivel de licență sau master, în curricula universităților partenere din Asia.

Dr. Oscar Rodil, coordonatorul general al proiectului SDGs JR, a subliniat relevanța implementării proiectului în cele șase universități asiatice: „Există o lipsă și o nevoie reală de pregătire și instruire a personalului în domeniul jurnalismului pentru sustenabilitate și în comunicarea socială, atât la nivelul studenților, cât și al jurnaliștilor angajați. Acesta este o deficiență și mai gravă în țările în care există provocări majore în îndeplinirea obiectivelor dezvoltării durabile. În acest sens, universitățile asiatice și societatea mai largă a țărilor implicate pot beneficia de livrarea unor programe de formare și cursuri, privind jurnalismul raportat la dezvoltarea durabilă, care va contribui la încurajarea competențelor academice și profesionale în acest domeniu. De asemenea, implementarea proiectului SDGs JR nu numai că va oferi cunoștințe despre obiectivele dezvoltării durabile, ci ar trebui să ofere, inclusiv, și contribuții pentru analiza și dezbaterea lor, atunci când este necesar, precum și adoptarea unui punct de vedere critic asupra cauzelor și implicațiilor acestora.”

Vizita de studiu în Malaysia s-a concentrat în principal pe rezultatele implementării cursului de SDGs JR. Printre aspectele analizate și discutate de parteneri se numără: aspecte administrative și organizatorice, precum orele și creditele alocate, acreditarea cursurilor, resursa umană implicată. Au fost dezbătute, de asemenea, și probleme legate de conținut și de adaptarea acestuia în fiecare universitate. Programul intensiv al vizitei de studiu a inclus și întâlniri cu studenții și profesorii implicați în organizarea cursului. Despre colaborarea cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, dr. Rodil a adăugat:

„Rolul echipei ULBS în acest proiect este unul cheie și strategic, echipa contribuind și conducând unele dintre cele mai relevante activități în implementarea acestuia, sarcini incluse în diferitele pachete de lucru. Aceste activități sunt în special elaborarea raportului privind capacitatea relevantă. construirea de cursuri și bune practici, pregătirea materialului de educație profesională și programul de livrare a cursurilor. În plus, echipa ULBS joacă un rol crucial în pregătirea personalului academic care predă cursul. Această contribuție beneficiază foarte mult de experiența și competența experților și formatorilor săi, dr. Adina Pintea si dr. Minodora Salcudean, sub conducerea dr. Roxana Savescu.”

În primăvara și vara anului 2022, echipa ULBS a dezvoltat resurse educaționale substanțiale și a desfășurat o serie de sesiuni de formare cu personalul academic implicat în predarea cursului pilot. De asemenea, în present, echipa ULBS monitorizează implementarea cursului, în special la nivel de conținut.

Vizita de studiu din Kuala Lumpur/Malaysia a fost descrisă de parteneri ca o oportunitate semnificativă de a găsi soluții la problemele inerente și un succes organizațional al echipei Universității Malaya, condusă de Dr. Charity Lee. Ultima vizită de studiu a proiectului SDGs JR va avea loc în septembrie 2023, în Ningbo, China.

Proiectul SDGs JR este finanțat de Erasmus+ / Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici (609897-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP).

 

The international SDGs Journalism Reporting Project, in the final phase of implementation. „The LBUS team plays a crucial role in the training of the academic staff.”

The third study visit within the „Sustainable Development Goals (SDGs) in Journalism Reporting” project (SDGs JR) took place in Kuala Lumpur, Malaysia, between May 14 and 19, 2023. It is for the first time, after the pandemic, that all the members representing the universities in the consortium could participate in face-to-face meetings, the Chinese partners partaking only online thus far. Thus, during this study week, attending teams from the six Asian universities included: the National University of Battambang, Cambodia; the Royal University of Phnom Penh, Cambodia; the University of Malaya, Malaysia; the Universiti Utara Malaysia, Malaysia; the University of Nottingham Ningbo, China; Shenzhen Polytechnic, China). Also, the complete teams from the two European universities, the University of Santiago de Compostela, Spain – the coordinator of the project and the “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania, participated in this study visit. Novel Group, the partner from Luxembourg, was present, too. As is already known, the SDGs JR project aims to introduce a Bachelor or Master level Journalism and Sustainability course in the curricula of the partner universities in Asia.

Dr. Oscar Rodil, general coordinator of the SDGs JR project, emphasized the relevance of the implementation of the project in the six Asian universities: “There is a lack and real need of staff training and formation in topics concerning sustainable development for reporting/journalism and social communication both at students’ level and at journalists in service. This is an even more serious shortcoming in countries where there are major challenges in complying with the SDGs. In this sense, the Asian universities and society in general of the countries involved can benefit from the delivery of training and course on sustainable development reporting, which will contribute to encourage academic and professional skills in this matter. At the same time, the implementation of the SDGs JR project will not only provide knowledge on SDG topics but also should provide inputs for the analysis and open discussion, including, when necessary, the adoption of a critical point of view of their causes and implications.”

The study visit in Malaysia focused mainly on the results of the implementation of the SDGs Journalism Reporting course, the partners analysing and discussing administrative and organizational problems such as the number of hours and credits allocated, the accreditation of the course, the human resources involved, and, last but not least, clarifying on issues related to the course content and its adaptation in each university. The intense program of the study visit also included meetings with the students and teachers involved in this course. On the collaboration with the “Lucian Blaga” University of Sibiu, Dr. Rodil stated that:

“The role of the ULBS team in this project is key and strategic, contributing and leading some of the most relevant activities across its implementation included in the different work packages. These activities are, in particular, the elaboration of the Report on relevant capacity building courses and best practices; the preparation of the vocational education material; and the delivery of course programme. In addition, the ULBS team plays a crucial role in the academic staff training. This contribution benefits to a great extent from the background and competence of its experts & trainers Adina Pintea, PhD and Minodora Salcudean, PhD, under the leadership of Roxana Savescu, PhD.”

During the spring and summer of 2022, ULBS team developed substantial educational resources and conducted a series of training sessions with the academic staff involved in teaching the pilot course. Also, at present, the ULBS team monitors the implementation of the course, especially at content level.

The study visit in Kuala Lumpur/Malaysia was described by the partners as a significant opportunity to find solutions to inherent problems and a success in terms of organization for the University of Malaya team, led by Dr Charity Lee. The last study of the SDGs JR project visit will take place in September 2023, in China, Ningbo.

SDGs JR Project is Funded through Erasmus+ / Cooperation for innovation and the exchange of good practices (609897-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP).

 


Proiectul international SDGs Journalism Reporting. „Echipa ULBS joacă un rol crucial în pregătirea personalului.”

Detalii

Categorii:

Internationalizare Invatamant Parteneriate Relația cu comunitatea

Domenii:

General Jurnalism Relații internaționale

Persoană contact:

Roxana Săvescu

Email contact:

roxana.savescu@ulbsibiu.ro

Link1:

https://www.journalism-reporting.eu/