Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Biblioteca Centrală a Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu oferă servicii de lectură în săli specializate, cu acces direct sau indirect la publicații, servicii de împrumut documente la domiciliu, servicii de împrumut şi schimb interbibliotecar, servicii de informare bibliografică, acces la baze de date româneşti şi străine, servicii de orientare și îndrumare în navigarea în reţele, etc.


Scurt istoric

 • În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de învățământ Superior, filiala din Sibiu a Universităţii ,,Babeş Bolyai” din Cluj.
 • În anul 1990 aceasta devine Biblioteca Universitară, odată cu înființarea universității sibiene.
 • Colectiile bibliotecii au sporit an de an, completând fondul inițial, prin achiziții, schimb de publicaţii şi donații din partea unor oameni de cultură şi instituții.
 • Din anul 1998 la biblioteca universitară funcționează, alături de bibliotecile centrelor culturale, şi bibliotecile filiale organizate pe lângă facultăți.
 • În anul 2000, Biblioteca Universitară a devenit Biblioteca Centrală a Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu.
 • La sfâşitul anului 2008 Biblioteca Universităţii ,,Lucian Blaga”, şi filialele sale s-au  mutat într-un spațiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce  corespunde noilor cerințe de informare – documentare – cercetare, cu rol de  susţinere superioară a învățământului academic sibian.

Resurse și servicii

 • 670.000 unități documentare, reprezentând aproximativ 485.000 înregistrări în catalogul informatizat; 15.000 volume periodice
 • Abonamente la publicații periodice interne şi externe, în format print şi electronic (http://bcu.ulbsibiu.ro/doc/publicatii_periodice-online.html).
 • Posibilitatea de consultare a colecțiilor bibliotecii aflate în acces liber la raft, pe patru nivele(aproximativ 2.750 mp).
 • 415 locuri pentru studiu prevăzute cu echipamente de conectare la internet şi de tip wireless
 • Sală internet dotată cu 50 calculatoare
 • Şase cabinete individuale de studiu echipate cu calculatoare conectate la Internet şi cu materiale de referință; Spațiu multimedia, dotat corespunzător pentru învățarea specializată a limbilor străine
 • Calculatoare, scanere şi imprimante multifuncționale repartizate pe fiecare nivel
 • Sistem modern de securizare a unităţilor documentare (RFID), echipat cu etichete inteligente, cu soft compatibil cu sistemul automatizat de gestiune al bibliotecii
 • Sistem modern de obţinere a informaţiilor de către utilizator, prin intermediul monitoarelor pe care sunt afişate datele de interes
 • Un pachet de aplicații format din:
  • Liberty 5 – software pentru bibliotecă
  • Acces la cele mai importante baze de date ştiinţifice prin programul naţional Anelis-Plus: Science Direct, Springerlink, ProQuest, Ebsco, Oxford Journals, Thomson ISI – Web of Science, Sage HSS Collection, Scopus, MatSciNet
  • Legis – aplicaţie ce permite accesarea actelor legislative în format electronic
  • Infostandarde – aplicație ce permite accesul la pachetul complet de standarde române

 


Modernizarea serviciilor si informatizare

 • Informatizarea bibliotecii a început în anul 1992, prin introducerea cărților în programul de gestionare a bazei de date CDS-ISIS.
 • Patru ani mai târziu, un colectiv al Catedrei de Calculatoare a realizat un program de bibliotecă intitulat Acces for Windows, care a fost implementat la Biblioteca Americană.
 • În anul 1996 prin programul de cooperare universitară Tempus, inițiat şi susţinut de Comunitatea Europeană, s-a realizat o rețea locală de calculatoare formată dintr-un server şi şase computere.
 • Anul 1998 a fost anul naşterii catalogului informatizat al bibliotecii datorită achiziţionării softului specializat de bibliotecă Alice for Windows.
 • În anul 2004 s-a demarat procesul de conversie retrospectivă a datelor, ce a condus la obţinerea Catalogului general informatizat al bibliotecii.
 • Achiziţia, în decembrie 2006, a softului dedicat Softlink – Liberty3, bazat pe tehnologii orientate web, a însemnat un pas înainte în ceea ce priveşte baza informatică necesară bunului mers al activităţilor de bibliotecă.
 • Din anul 2007 Biblioteca ULBS participă la Catalogul național – RoLiNeST cel mai mare catalog virtual colectiv românesc.
 • În februarie 2014 are loc migrarea spre Liberty5, noua versiune a softului dedicat de bibliotecă, ce oferă noi facilități pentru sistemul informatic integrat al Bibliotecii ULBS.

Activități și servicii

În cadrul bibliotecii se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi: dezvoltarea colecţiilor, evidenţa, catalogarea şi indexarea colecțiilor, organizarea şi comunicarea colecțiilor, relații publice, informare documentară şi referinţe ştiinţifice, marketing, cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor informării, metodologie și perfecţionare profesională, informatizare, activități culturale şi de cooperare, digitalizare. În fluxul activităților specifice profesioniştilor informării din bibliotecile româneşti, în contextul societății informaţionale, nevoile de informare ale utilizatorilor au impus crearea şi furnizarea de noi servicii și produse:

 • Pagina de web nouă pentru bibliotecă
 • Serviciu oferit prin modulul SDI diseminarea selectivă a informației care furnizează facilități pentru utilizatorii fideli ai bibliotecii
 • Consultarea informaţiilor on-line, informații ce nu sunt întotdeauna replica celor tradiționale, transpuse în format electronic. Pe lânga acestea, există revistele electronice din ce în ce mai numeroase, în toate domeniile şi cărti în format electronic
 • Furnizarea de referinte bibliografice prin intermediul poştei electronice şi posibilitatea rezervării publicaţiilor de interes
 • Posibilitatea oferită utilizatorilor bibliotecii de a propune pentru achiziţionare cărţi incluse în bibliografia de studiu, prin intermediul paginii Web a bibliotecii.

Noile servicii create, primire-informare, sala pentru internet, laboratorul multimedia şi informatizare bibliotecă, vin să întregească tabloul unei instituţii ce contribuie pe deplin la amplul proces al desăvârşirii perfecționării academice.


Fluxul cititorilor şi circulației publicațiilor

 • intrare pe poarta de securitate
 • primire – informare
 • consultarea cataloagelor, OPAC
 • consultare publicații în săli cu acces liber la raft
 • autoîmprumut / autorestituire
 • ieşire pe poarta de securitate

Accesul la serviciile informatizate şi automatizate ale bibliotecii se face pe baza legitimației MyCard.


Organizare

Biblioteca este structurată pe şapte nivele. Sediul central se află pe Str. Lucian Blaga nr.2A şi este structurat în: Subsol:

 • Depozitul fondului de publicații

Parter:

 • Primire şi înscriere utilizatori
 • Consultare cataloage
 • Împrumut la domiciliu
 • Multiplicare
 • Fond documentar Pimen Constantinescu
 • Fond documentar Victor V.Grecu
 • Sala internet

Etaj I:

 • Sala de lectură cu acces liber la raft organizată pe următoarele domenii: Medicină, Biologie, CUDANR (Nursing), Chimie, Fizică, Matematică, Calculatoare, Inginerie, Industrii, Mediu, Agricultură, Sport (cărți și periodice)
 • Sala Standarde şi Monitoare Oficiale
 • Centrul de documentare şi cercetare în domeniul eticii și al nondiscriminării

Etaj II:

 • Sala de lectură cu acces liber la raft organizată pe următoarele domenii: Lingvistică, Literatură, Biografii, Religie, Artă, Arhitectură, Etnologie (cărţi şi periodice)
 • Fond Nikolaus Blavustyak
 • Sala Teze de doctorat

Etaj III:

 • Cabinete individuale de studiu
 • Spațiul Multimedia

Etaj IV:

 • Sala de lectură cu acces liber la raft organizată pe următoarele domenii: Drept, Politică, Economie, Management, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Educație, Istorie, Biblioteconomie, Jurnalistică, Cultură, Geografie (cărţi şi periodice)

Mansarda:

 • Birouri pentru desfăşurarea activităţilor specifice de bibliotecă

Accesul utilizatorilor

Pentru folosirea eficientă a serviciilor automatizate oferite de biblioteca universitară, utilizatorii pot folosi smart cardurile eliberate, ca şi condiţie de acces în bibliotecă, pentru:

 • Acces la toate cele patru nivele cu resursele biblio-teconomice expuse în sistem liber la raft
 • Sala Internet, Sala Multimedia, Sala Standardelor și a Monitoarelor Oficiale, Sala Tezelor de Doctorat şi Cabinetele Individuale de Studiu
 • Utilizarea liberă a imprimantelor, scanerelor şi copiatoarelor existente pe fiecare nivel
 • Împrumutul automatizat din interiorul bibliotecii, de la unităţile de autoîmprumut
 • Restituirea automatizată în exteriorul bibliotecii
 • Obținerea informaţiilor din contul propriu – carți împrumutate/restituite, amenzi de plată, data restituirii
 • Posibilitatea rezervării sau prelungirii publicaţiilor solicitate
 • Consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces
 • Servicii de împrumut interbibliotecar, referințe bibliografice.

Accesul utilizatorilor la colecţiile bibliotecii se face direct şi nemijlocit, publicaţiile aflate pe cele patru nivele sunt destinate cu preponderenţă pentru studiul în sălile de lectură specializate. Împrumutul la domiciliu se realizează la parter, pentru publicațiile aflate în depozitele de carte şi periodice, termenul de împrumut fiind stabilit în funcţie de numărul de exemplare existent în bibliotecă. Pentru a se familiariza cu paşii de acces în sălile de lectură, consultare materiale, împrumut sau fotocopiere, un utilizator trebuie să parcurgă următorii paşi:

 • Accesul la garderobă, în subsolul clădirii din holul principal, pentru depozitarea în siguranţă a obiectelor personale, cu care nu este permisă intrarea în incinta bibliotecii.
 • Accesul în bibliotecă, primul contact cu serviciile de bibliotecă la punctul de informare, amplasat în imediata apropiere a intrării.
 • Căutarea în catalogul on-line al bibliotecii, la parterul bibliotecii. Aici se regăsesc informaţiile bibliografice ale unei publicaţii, repartizarea acesteia în sălile de lectură şi împrumut, precum şi informații despre disponibilitatea exemplarelor
 • Localizarea colecţiei şi a locației publicației solicitate, respectiv a disponibilității pentru studiul în sala de lectură specializată sau pentru împrumutul la domiciliu.
 • Accesul în sălile de lectură de pe cele patru nivele, în scopul lecturării, documentării, sau cu posibilităţi de scanare, fotocopiere, etc.
 • Auto-împrumutul publicaţiilor de pe fiecare din cele patru nivele. Această operațiune se realizează la unitatea autoîmprumut, şi-l informează pe utilizator, printr-o recipisă, de termenul de restituire al publicaţiei.
 • Auto-restituirea publicaţiilor se face în exteriorul clădirii, utilizatorul va primi notificarea de restituire, ce cuprinde titlul, numărul de publicaţii şi data restituirii.

Contact

Adresa fizica: Str. Lucian Blaga, Nr.2A, Sibiu, 550169, România
Adresa de corespondență: Bd-ul Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 44.60.77
Tel: +40-(269) 21.10.56
Fax: +40-(269) 44.10.10
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro
Web: http://bcu.ulbsibiu.ro


Skip to content