Atribuții

Extras din  Adobe Reader Carta ULBS

Consiliul de Administrație are ca principale competențe:

  • elaborează studii, strategii pe termen lung și mediu, politici pe domenii de interes ale universității, precum și planul strategic de dezvoltare instituțională;
  • avizează planurile operaționale propuse de Rector;
  • avizează, la propunerea Rectorului, structura și organigrama Universității, în vederea aprobării acestora în Senat;
  • elaborează și transmite spre aprobare Senatului regulamentele și metodologiile privind organizarea și funcționarea Universității;
  • elaborează și fundamentează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
  • avizează propunerile de programe noi de studii sau de intrare în lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universității, sunt ineficiente academic, financiar sau nu mai sunt solicitate de piața muncii;
  • avizează și transmite spre aprobare Senatului propunerile, regulamentele și metodologiile privind politica de resurse umane a ULBS;
  • aprobă execuția bugetară și situațiile financiare anuale/trimestriale;
  • avizează și înaintează spre aprobare Senatului componența nominală a Comisiei de etică și deontologie universitară, precum și componența nominală a comisiilor de cercetare prealabilă a abaterilor disciplinare.Consiliul de administrație îndeplinește alte atribuții stabilite prin legislație, Regulamentul privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație al ULBS sau dispuse de Senat.
Skip to content