Atribuții

Extras din  Adobe Reader Carta ULBS

 • realizează managementul și conducerea operativă a universității;
 • conduce Consiliul de administrație;
 • convoacă Senatul universitar;
 • numește prorectorii pe baza consultării Senatului universitar;
 • organizează concursul public pentru selectarea decanilor facultăților;
 • răspunde de buna gestionare a patrimoniului și de corecta gestiune financiară a universității;
 • răspunde de alocarea resurselor universității, prioritar, spre departamentele și structurile cele mai performante;
 • semnează actele oficiale, diplomele, înscrisurile, actele financiar–contabile, diplomele întocmite și emise de către ULBS;
 • semnează deciziile în legătură cu regimul matricol al studenților;
 • semnează deciziile privind angajarea, sancționarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă ale angajaților ULBS;
 • anulează, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară;
 • aprobă atribuțiile personalului didactic auxiliar și nedidactic, stabilite în fișa individuală a postului;
 • asigură buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile respectării standardelor de calitate în mediul universitar, de etică universitară și legislației în vigoare;
 • propune structura și componența nominală a Comisiei de etică și deontologie universitară;
 • propune Consiliului de administrație luarea măsurii de solicitare a angajaților pentru efectuarea examenului medical complet în situații excepționale, de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală;
 • pune în aplicare hotărârile Consiliului de administrație privind efectuarea examenului medical complet în situații excepționale, de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală de către angajați;
 • asigură condițiile pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administrație, ale Senatului ULBS, ale Codului de etică și deontologie universitară, precum și a celorlalte acte normative interne ale ULBS;
 • prezidează comisia de concurs pentru desemnarea directorului general administrativ și îl numește pe acesta pe post, în condițiile legii;
 • prezintă, în fața Senatului universitar, rapoarte privind îndeplinirea misiunii și a obiectivelor strategice;
 • îndeplinește alte atribuții stabilite de senatul universitar, în conformitate cu contractul de management și legislația în vigoare;
 • prezintă Senatului universitar, în luna martie a fiecărui an, raportul privind starea universității;
 • face publice deciziile sale și pe cele ale Consiliului de administrație;
 • face publică, prin declarație pe propria răspundere, oferta anuală de școlarizare a universității, în conformitate cu legea.
Skip to content