Concursuri posturi didactice auxiliare și nedidactice

Condiții generale pentru ocuparea posturilor solicitate candidaților:

  • au cetățenia romană, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;
  • cunosc limba română, scris și vorbit;
  • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • au capacitate deplină de exercițiu;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinesc condițiile de studii și alte condiții specifice stabilite conform cerințelor postului;
  •  nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 


.