Structuri Suport-Administrative în coordonarea Rectorului

Cancelaria Rectorului, Secretariatul General, Biblioteca ULBS, Compartimentul Control Financiar Preventiv, Compartimentul Juridic, Compartimentul Audit intern, Consiliul Consultativ, Consiliul de evaluare și asigurare a calității, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM, Comitetul pentru Securitate și Sănătate în muncă


Structuri subordonate Prorectorului Activitate didactică

Departamentul Învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă, Departamentul Formare Continua, Serviciul Asigurarea Calității si Control Intern Managerial, Consiliul Academic


Structuri subordonate Prorectorului Cercetare - inovare - internationalizare

Serviciul Suport de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Directia de Internationalizare, Editura ULBS, Consiliul Științific, Consiliul de Internationalizare


Structuri subordonate Prorectorului Administrare si dezvoltare infrastructură

Direcția de Informatizare și Comunicații, Serviciul Marketing si Evenimente Academice, Compartimentul Programe Structurale, Consiliul ADO, Comisia de Marketing


Structuri subordonate Prorectorului Studenți și relația cu comunitatea

Centrul de Servicii integrate pentru Studenți SmartHub, Serviciul Camine Studentesti, Centrul de Calitate a Vieții, Compartimentul Echitate, Diversitate si Incluziune, Consiliul Studențesc


Direcția Generala Administrativă

Secretariat DGA, Directia Financiar-contabilă, Serviciul Cantină și Cafetării, Serviciul Resurse Umane, Directia Investiții și Patrimoniu


Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale IOSUD

Consiliul CSUD, Serviciul Studii Doctorale, Postdoctorale si Abilitare, Scoala doctorala de Stiinte Ingineresti si Matematica SDSIM, Scoala doctorala de Stiinte Sociale, Scoala doctorala de Filologie si Istorie, Scoala doctorala de Teatru si Artelele spectacolului, Scoala doctorala de Teologie, Scoala doctorala de Medicina


Institutul pentru Studii și Cercetări Interdisciplinare

Institutul pentru Studii și Cercetări Interdisciplinare


Societatea antreprenorială studențească EduHub

Societatea antreprenorială studențească EduHubConsilii și comisii

Consilii și comisii


Alte structuri:

Sindicatul cadrelor universitare

Sindicatul cadrelor universitare


Fundaţia Academia Ardeleană

Fundaţia Academia ArdeleanăSkip to content