Șef serviciu

Jr. Gina Viorica POROȘANU

Tel: +40-(269) 21.77.79 , int. 137
Fax: +40-(269) 21.04.56
E-mail: achizitiipublice@ulbsibiu.ro
E-mail: gina.porosanu@ulbsibiu.ro


Structura

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Serviciului Achizitii Publice, Aprovizionare si Investitii din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

  • Biroul Achiziții Publice și Investiții
  • Biroul Aprovizionare
Skip to content