RO | EN MyAccount
Caută

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

DIRECTOR
Prof. univ. dr. Carmen DUŞE
Atribuţii delegate:
- conducere departament
 
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro
Web: http://dppd.ulbsibiu.ro

rin activitatea sa, Departamentul răspunde cerinţei prevăzută de lege şi de celelalte reglementări normative, conform căreia studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior, care ne solicită din ULB şi din ţară, care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să parcurgă şi să absolve disciplinele cuprinse în modulul psihopedagogic şi metodic, prin care se conferă competenţă profesională teoretică şi practică pentru cariera didactică alături de pregătirea de specialitate.

Prin organizare şi funcţionare, calitatea personalului didactic şi didactic auxiliar, prin baza materială, prin colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi cu celelalte inspectorate din ţară, prin efortul constant şi sistematic Departamentul asigură condiţii optime de pregătire teoretică şi practică tuturor cursanţilor.

Conform atribuţiilor şi competenţelor cu care este investit ca instituţie autorizată, Departamentul realizează: pregătirea iniţială psihopedagogică şi metodică pentru studenţii de la zi din ULB, precum şi din celelalte universităţi sibiene care vor să urmeze cursurile respective şi pot să se încadreze în cerinţele programului adaptat şi flexibil faţă de situaţiile şi solicitările concrete; pregătirea iniţială psihopedagogică şi metodică în regim de cursuri postuniversitare intensive în serii diferite care se organizează la cerere, adaptate, flexibile faţă de situaţia solicitanţilor prin sprijin complex şi complet pentru a dobândi pregătirea optimă; pregătirea şi perfecţionarea continuă psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru a parcurge gradele didactice – definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I – pentru specializările pentru care ULB are aprobare legală, prezentate în anexă; asistenţă psihopedagogică şi metodică la cerere caselor corpului didactic, inspectoratelor şcolare, instituţiilor de învăţămând de diferite grade şi altor instituţii interesate în domeniu, de Stat sau private, oferind o gamă largă de cursuri ca furnizor şi organizator de activităţi formative, variate şi diversificate, având colaborarea unor specialişti din facultăţile şi specializările de profil din cadrul universităţii şi a unor colaboratori, manifestând unitar receptivitate şi flexibilitate adaptate necesităţilor cursanţilor; consultanţă, cooperare şi organizare în comun, instituţiilor administrative, de asistenţă socială, ONG-urilor, instituţii desemnate pentru consolidarea comunităţilor locale şi a raporturilor instituţiilor de învăţământ şi ale familiilor cu şcoala şi comunitatea interesate în domeniul formării de personal privind pregătirea psihologică, pedagogică, de relaţionare şi comunicare, de formare pentru munca în echipă, de dezvoltare a capacităţii creative şi inovative în raport cu locurile de muncă, cu specificul diferitelor profesiuni – toate acestea vizând formarea şi dezvoltarea competenţei psihosocială, de relaţionare optimă, comunicare şi intervenţie eficientă a cadrelor didactice a celor din administraţiile locale cu membrii comunităţilor locale, le realizăm prin strategii de învăţare avtivă / interactivă, în microgrupuri, prin activităţi de parteneriat, prin accent pe modele operaţionale şi aplicative adaptate la condiţiile concrete şi în conformitate cu programele UE în această direcţie; perfecţionarea periodică prevăzută de lege la 5 ani pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar; pregătirea prin masterat în managementul educaţional, în managementul instituţiilor şcolare, în comunicarea didactică, în relaţia familie-şcoală-comunitate, consiliere psihopedagogică a familiei privind educarea copiilor, educaţia sexuală în şcoală, prevenirea consumului de alcool şi droguri, prevenirea şi combaterea agresiunii şi violenţei în şcoală şi în afara acesteia, educaţie interculturală, instruire asistată de calculator; desfăşurarea continuă de programe, granturi de cercetare ştiinţifică, fundamentală şi aplicativă specifică, privind perfecţionarea propriei activităţi, a şcolilor de aplicaţie a programelor iniţiate de MEC cu coordonare UE privind învăţământul, a şcolilor pilot, a direcţiilor de compatibilizare cu stadiul actual al Reformei şi al integrării în UE.

Pentru direcţiile de acţiune care alcătuiesc oferta educaţională, asistenţa, consultanţa în Universitate şi în afara acesteia pentru gama largă de solicitanţi, pentru constituirea de serii de curs, completări, recuperări ale modulului, grade didactice şi altele, promovarea unor masterate sau a altor competenţe pentru care departamentul nostru are autorizarea necesară, putem fi contactaţi pentru informaţii suplimentare şi rezolvare în tot cursul anului. Consultarea extinsă a site-ului nostru permite constatarea ofertei largi de materiale, programe de pregătire, programe analitice, listă de titluri de lucrări pentru lucrări de grad I, procurarea de materiale didactice, manuale, îndrumare, etc., pentru toţi cei interesaţi.Alte informaţii

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 23.52.24
Fax: -
E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro
Web: http://dppd.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare