Concursuri semestrul II 2020-2021

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial nr. 368/06.05.2021.

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinata a apărut în ziarul Tribuna din 11.05.2021.

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar


Documente


Posturi scoase la concurs

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2020-2021, SEMESTRUL II

Facultatea de Teologie

Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Istoria Bisericii Universale; Istoria bisericească universală
Tema prelegerii: Dialogul actual dintre Bisericile Ortodoxe Răsăritene și Bisericile Ortodoxe Orientale /Der aktuelle Dialog zwischen den östlich orthodoxen und orientalisch Orthodoxen Kirchen

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germanistice

Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Cercetare științifică și scriere academică: Limba germană; Frazeologia limbii germane; Abordări teoretice și practice; Modul lingvistic: Analiza discursului
Tema prelegerii: Standarde de exigenţă în redactarea lucrărilor ştiinţifice 

Departamentul de Studii Romanice

Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Lingvistică generală; Istoria limbii române literare
Tema prelegerii: Ferdinand de Saussure. Teoria semnului lingvistic 

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Limba română contemporană. Sintaxă; Limba română contemporană; Sintaxa limbii române. Noi interpretări; Receptarea discursului oral si scris
Tema prelegerii: Tehnici de prelucrare a limbajului natural în sintaxa limbii române 

Departamentul de Artă Teatrală 

Conferențiar universitar, poziția 7, disciplina: De la text la imagine scenică
Tema prelegerii: Eroina tragică, între tiparul antic și mutațiile contemporane teatral-cinematografice. Fedra, Antigona, Medeea 

Conferențiar universitar, poziția 8, disciplinele:Arta actorului; Arta actorului de film
Tema prelegerii: Adaptabilitatea actorului la stiluri regizorale

Facultatea de Inginerie

Departamentul  Maşini şi Echipamente Industriale

Conferențiar universitar, poziția 18, disciplinele: Acționări hidraulice și pneumatice 1; Acționări hidraulice și pneumatice 2; Sisteme mecatronice aplicate
Tema prelegerii: Aparataj pentru reglarea presiunii

Conferențiar universitar, poziția 19, disciplinele: Mașini unelte și prelucrări mecanice; Mașini și sisteme de producție 2; Bazele sistemelor mecatronice; Istoria tehnicii
Tema prelegerii: Lanțul cinematic de avans la mașinile unelte cu comandă numerică – sistem mectronic.

Departamentul  Inginerie Industrială şi Management

Conferențiar universitar, poziția 31, disciplinele: Logistică; Trafic rutier
Tema prelegerii: Proiectarea intersecțiilor rutiere

Șef lucrări, poziția 57, disciplinele: Industrial Management; Bazele managementului; Managementul proiectului în APAT; Studii tehnico-economice pentru proiecte; Managementul proiectelor complexe
Tema prelegerii: „The environment and organizational culture – components of the organizational environment, the organization-environment relationship, the action of the environment on the organization, the organization’s response to the action of the environment, organizational ( Mediul şi cultura organizaţională – componentele mediului
organizaţional, relaţia organizaţie – mediu, acţiunea mediului asupra organizaţiei,
răspunsul organizaţiei la acţiunea mediului, cultura organizaţională.)”

Departamentul Calculatoare  şi  Inginerie  Electrică

Șef lucrări, poziția 55, disciplinele: Senzori și traductoare; Surse regenerabile de energie; Traductoare, interfețe și achiziții de date
Tema prelegerii: Smart grid. Implementare in sistemul energetic national 

Facultatea de Științe Socio-Umane

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Conferențiar universitar, poziția 32, disciplinele: Studiul Vechiului Testament I, Studiul Vechiului Testament III, Studiul Noului Testament IV (seminar de cercetare) 

Asistent universitar, poziția 18, disciplinele: Introducere în istoria modernă a românilor, Relații internaționale în sec. XVIII-XIX, Relații internaționale în sec. XX, Curs special de istorie modernă și contemporană, Introducere în istoria partidelor și doctrinelor politice din România, Istoria minorităților naționale din Europa Centrală și de Sud-Est în sec.XX, Introducere în antropologie, Patrimoniu arhivistic, Patrimoniu modern al României, Patrimoniu și cultură vizuală în România secolului XX, Dezvoltare durabilă și patrimoniul cultural, Valorificarea culturală și turistică a patrimoniului, Patrimoniul militar și memorial, Metode și tehnici de cercetare istorică, Elaborarea lucrării de licență
Tema prelegerii: România și Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920)

Asistent universitar, poziția 30, disciplinele: Istoria artei românești; Istoria artei românești moderne, Iconografia artei creștine, Restaurare lemn etnografic, Studiul desenului pentru pictură, Tehnici tradiționale, tempera pe sticlă, Restaurare ceramică, Restaurare metal

Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Istorie Bisericească Universală I, Patrologia și literatura post-patristică, Istorie Bisericească Universală (seminar de cercetare), Practică omiletică și liturgică
Tema prelegerii: Istoria Bisericii Evanghelice C.A. din Transilvania 1690-1861

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie

Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Politici sociale, Stratificare și mobilitate socială, Diagnoza si rezolvarea problemelor sociale
Tema prelegerii: Clasificări multiple ale beneficiilor sociale. Criterii de clasificare: gradul de acoperire a beneficiarilor, obligativitatea contribuției, natura beneficiilor și durata acordării lor.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 Lector universitar, poziția 31, disciplinele: Didactica domeniului Om si societate pentru învățământ preșcolar, Etică si deontologie pedagogică, Practică pedagogică în învățământul preșcolar, Didactica domeniului Om si societate pentru învățământ primar
Tema prelegerii: Menschenrechte und Menschenwürde, Interkulturelle Erziehung (Demnitatea și drepturile omului, educație interculturală)

Lector universitar, poziția 32, disciplinele: Fundamentele pedagogiei, Istoria paradigmelor educaționale, Teoria si metodologia evaluării
Tema prelegerii: Alternative Formen der Leistungsbewertung in der Grundschule (Forme alternative ale evaluării performanței școlare în învățământul primar)

Facultatea de Științe

Departamentul de Matematică și Informatică

Conferențiar universitar, poziția 29, disciplinele: Criptografie; Securitate cibernetică; Grafică computerizată
Tema prelegerii: Modele criptografice. Modele de confidentializare a informatiei folosite in prevenirea atacurilor la securitatea cibernetica.

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Conferențiar universitar, poziția 27, disciplina: Fizică
Tema prelegerii: Potenţialul electric. Legătura câmp-potenţial. Ecuaţia lui Poisson. Ecuaţia lui Laplace.

Facultatea de Medicină

Departament Preclinic

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele:   Biofizică; Fizică farmaceutică; Radioprotecție; Biotehnică medicală
Tema prelegerii: Aplicarea principiului optimizării în Rontgendiagnostic

Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Farmacologie clinică; Farmacologie
Tema prelegerii: Eficienţa terapiei antidiabetice orale în ameliorarea disfuncţiei endoteliale la pacientul diabetic

Șef lucrări, poziția 55, disciplinele: Fiziologie oro-maxilo-facială; Fiziologie

Departament Clinic Medical 

Profesor universitar, poziția 3, disciplina: Neurologie
Tema prelegerii: Abordarea interdisciplinara a pacientului in stare critica dupa stop cardio-respirator resuscitat

Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Psihiatrie; Psihologie și sociologie medicală
Tema prelegerii: Bazele neurobiologice ale manifestărilor clinice în schizofrenie

Departament Clinic Chirurgical

Șef lucrări, poziția 20, disciplina: O.R.L.

Șef lucrări, poziția 22, disciplinele: Chirurgie plasticã și microchirurgie reconstructivă

Asistent universitar, poziția 33, disciplinele: Îngrijiri calificate în urologie; Urologie; Abilități practice
Tema prelegerii: Tumorile de parenchim renal

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Management, Marketing și  Administrarea Afacerilor

Profesor universitar, poziția 8, disciplinele: Antreprenoriat; Comerț electronic; Microeconomie; Macroeconomie
Tema prelegerii: ROLUL TEHNOLOGIILOR DISRUPTIVE ÎN ECONOMIA GLOBALĂ POSTPANDEMICĂ

Profesor universitar, poziția 9, disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie; Microeconomics; Economie managerială
Tema prelegerii: Elasticitatea cererii in functie de factorii care o influenteaza si importanta ei. / The elasticity of demand depending on the factors that influence it and its importance

Lector universitar, poziția 37, disciplinele: Marketing internațional; Business to business marketing; International marketing
Tema prelegerii: Communication and culture in international marketing

Lector universitar, poziția 39, disciplinele: Managementul investițiilor; Human resource management; Resurse umane și comportament organizațional; Management
Tema prelegerii: Factors affecting employee behaviour: motivation, commitment and engagement

Lector universitar, poziția 40, disciplinele: Marketing direct; Simulări de marketing; Marketing
Tema prelegerii: Managementul relației cu clienții (CRM)

Departamentul de Finanțe Contabilitate

Lector universitar, poziția 27, disciplinele: Finanțe; Gestiune financiară a instituțiilor publice; Management financiar internațional; Management financiar
Tema prelegerii: Aspecte fundamentale ale analizei situațiilor financiare necesare în managementul financiar al unei companii

Asistent universitar, poziția 34, disciplinele: Informatică; Baze de date; Sisteme informatice de gestiune; Sisteme informatice financiar bancare
Tema prelegerii: Simularea unor situații specifice contextului economic, prin utilizarea funcțiilor financiare Microsoft Excel


POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2020-2021, SEMESTRUL II

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

Asistent universitar, poziția 38, disciplina: Limba engleză – Limbă straină – 4 semestre
Tema prelegerii: Teaching Passive Voice to Engineering Students

Departamentul de Artă Teatrală 

Asistent universitar, poziția 46, disciplina: Arta actorului de film – 6 semestre
Tehnici și tehnologii de filmare. Jocul actorilor în platoul virtual – proba practică

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie

Asistent universitar, poziția 50, disciplinele: Comportament organizațional; Sociologia schimbărilor sociale; Metode de cercetare socială; Sociologie aplicată: practica cercetării sociale; Practica cercetării sociale; Tehnica elaborării lucrărilor științifice – 6 semestre
Tema prelegerii: Schimbarea socială: transformări în România postcomunistă

Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Metode de cercetare socială: abordări calitative; Metodologia cercetării în științele sociale; Sociologia emoțiilor; Laborator de analiză de date asistată de calculator; Laborator de cercetare empirică – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Protecție și securitate socială; Psihologie socială; Metodologia cercetării în științele sociale; Practică profesională – 6 semestre

Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Asistent universitar, poziția 30, disciplinele: Istoria relațiilor international; Instituții și organizații de securitate; Evoluții geopolitice din spațiul eurasiatic; Evoluții geopolitice în spațiul eurasiatic; Relațiile internaționale în spațiul euroasiatic; Economie international; Economie mondială; Economie politică; Globalism și globalizare; Geoeconomie și afaceri internaționale; Teoria alegerii rationale; Intelligence economic – 4 semestre
Tema prelegerii: Politica externă a Federaţiei Ruse în spaţiul post-sovietic. Procesele de integrare eurasiatică. 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lector universitar, poziția 33, discipline: Matematica – învățământ primar și preșcolar; Didactica matematicii în învățământul primar și preșcolar; Instruire asistată de calculator – 6 semestre

Lector universitar, poziția 34, discipline: Psihologia educației; Tulburări specifice de învățare – 6 semestre
Tema prelegerii: Cadrul didactic – model social si civic.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

Asistent universitar, poziția 64, disciplinele: Farmacologie; Farmacologie clinică – 6 semestre

Ca urmare a erorii materiale constatate în urma publicării anunțului din nr.8898/11.05.2021, în urma ședinței Consiliului de Administrație a Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu, din data de 30 iunie 2021, s-a aprobat modificarea disciplinelor următorului post didactic scos la concurs pe perioadă determinată: Asistent universitar, poziția 64, disciplina: Farmacologie – 6 semestre
Tema prelegerii: Analgezicele opioide

Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Bacteriologie Virusologie; Parazitologie; Microbiologie (Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie) – 6 semestre
Tema prelegerii: Diagnosticul de laborator al infectiilor produse de catre Staphylococcus aureus

Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Biofizică; Fizică farmaceutică – 6 semestre
Tema prelegerii: Determinarea densitatii unor lichide. Studiul variației densității în funcție de variația concentrațiilor soluțiilor

Asistent universitar, poziția 80, disciplinele: Morfopatologie; Abilități practice – 6 semestre
Tema prelegerii: Edemul pulmonar

Asistent universitar, poziția 81, disciplinele: Fiziopatologie; Fiziopatologie oro-maxilo-facială; Fiziopatologie generală – 6 semestre
Tema prelegerii: Fiziopatologia insuficientei cardiace

Departament Medicină Dentară și Nursing

Asistent universitar, poziția 57, disciplinele: Protetică dentară – proteze unidentare; Tehnologia protezelor pe implanturi; Proteticã dentarã (edentația part. intinsã); Gerontostomatologie; Organizarea laboratorului de tehnică dentară, ergonomie și legislație profesională – 6 semestre
Tema prelegerii: Reabilitări complexe implanto-protetice

Asistent universitar, poziția 59, disciplinele: Chirurgie maxilo-facialã; Chirurgie oro-maxilo-facialã – 6 semestre
Tema prelegerii: Patologia traumatică la nivelul osului malar


Skip to content