Concursuri semestrul I 2023-2024

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Monitorul Oficial nr. 438/29.11.2023, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Înscrierea la concurs se face la registratura Universității ,,Lucian Blagadin Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, corpul B, parter, în intervalul orar 09-15.00.

Taxa de înscriere se achită la casieria universității, corp A, parter, interval orar 08-13.00 sau în contul Universităţii – RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la TREZORERIA SIBIU, cod fiscal 4480173 cu mențiunea taxă înscriere concurs asist. univ./lector univ./conf.univ./prof.univ.


Calendar


Documente


Teme prelegeri concursuri perioada nedeterminata

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul Drept Privat

Asistent universitar, poziția 23, disciplinele: Drept internațional privat; Drept civil. Teoria generală a obligațiilor
Tema: Convenția de alegere a legii aplicabile

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

Departamentul Studii Romanice

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Literatură mondială; Cercetare științifică și scriere academică. Limba română; Poezia postmodernă; Lectura comparată a poeziei
Tema: Literatura mondială și analizele cantitative

Departamentul de Artă Teatrală

Lector universitar, poziția 24, disciplinele: Antrenamentul vorbirii scenice; Atelier de creație teatrală
Tema: Corelarea corp-minte-emisie vocală pe teme impuse (monolog dramatic / în versuri)

Lector universitar, poziția 25, disciplinele: Comunicare și relații publice în domeniul artelor spectacolului; Teoria și practica presei; Comunicare și relații publice; Mijloace de comunicare audio-vizuală; Redactare și procesare digitală: text, imagine, multimedia; Elaborarea lucrării de licență
Tema: Tehnica piramidei inversate în redactarea știrii

Lector universitar, poziția 26, disciplinele: Teoria și practica dansului popular; Atelier de creație teatrală: Folclor; Artă coregrafică

Asistent universitar, poziția 46, disciplinele: Teatru-dans; Dans scenic; Dans modern

Asistent universitar, poziția 47, disciplinele: Arta actorului de film; Mijloace de comunicare audio-vizuală; Redactare și procesare digitală: text, imagine, multimedia; Scenografie; Istoria artelor plastice; Tehnici de compoziție cinematografică

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie Industrială și Management

Șef lucrări, poziția 63, disciplinele: Tehnologii de fabricație și micro/nanotehnologii; Tehnologia construcțiilor de mașini 2; Tehnologia construcțiilor de mașini 3; Tehnologii de fabricație; Tehnologii de fabricație 2
Tema: The technological system notion. Production process and technological process. (Noțiunea de sistem tehnologic. Procesul de producție și procesul tehnologic.)

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Șef lucrări, poziția 38, disciplinele: Sisteme flexibile de fabricație; Sisteme flexibile de fabricație 1; Sisteme flexibile de fabricație 2; Sisteme auxiliare în robotică; Grafică asistată de calculator 1
Tema: Structuri specifice – roboți pentru servicii personale

Șef lucrări, poziția 39, disciplinele: Acționarea roboților; Acționări electrice; Electronică de putere; Electronică
Tema: Acționarea sistemelor prin intermediul maşinii asincrone (MAS)

Șef lucrări, poziția 40, disciplinele: Analiza cu elemente finite; Analiza cu elemente finite în robotică; Modelarea și simularea sistemelor de producție; Bazele sistemelor automate; Teoria sistemelor automate

Șef lucrări, poziția 41, disciplinele: Elemente constructive de mecatronică; Bazele prelucrării prin deformare plastică; Tehnologii de prelucrae prin deformare plastică la rece 1; Tehnologii de prelucrae prin deformare plastică la rece 2
Tema: Clasificarea şi terminologia operațiilor de deformare plastică la  rece

Departamentul Calculatoare și Inginerie Electrică

Șef lucrări, poziția 37, disciplinele: Inginerie software; Ingineria programelor; Ingineria sistemelor de programe II; Prelucrarea imaginilor; Grafică asistată de calculator

Șef lucrări, poziția 38, disciplinele: Limbaje formale și automate; Limbaje formale și translatoare; Logica computațională; Modelarea și simularea sistemelor; Elemente de informatică mobilă; Instrumente pentru dezvoltarea programelor
Tema: Functori în programare

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Psihologie

Lector universitar, poziția 25, disciplinele: Psihodiagnosticul personalității; Istoria psihologiei; Stagiu de practică de specialitate 3; Psihologia dezvoltării I
Tema: Utilitatea chestionarelor de personalitate

Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Migrație și securitate europeană; Managementul proiectelor; Guvernanță multinivel în Uniunea Europeană; Metodologia cercetării în științele sociale
Tema: Migrație ilegală și control transfrontalier. Minori neacompaniați. Trafic de persoane.

Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Introducere în studiul relațiilor internaționale; Analiza relațiilor internaționale; Alianțe și organizații internaționale de securitate; Instituții și organizații de securitate; Introducere în studii de securitate și strategice; NATO și managementul securității internaționale; Politică externă și diplomație; Introducere în studiul relațiilor internaționale și studii de securitate; Construcție europeană; Istoria integrării europene; Analiza conflictelor internaționale

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

Șef lucrări, poziția 36, disciplinele: Farmacologie; Farmacologie I; Farmacologie II
Tema: Particularități farmacologice ale imunoterapiei anticanceroase

Șef lucrări, poziția 37, disciplinele: Bioetica si deontologie; Deontologie medicală. Bioetica; Medicină legală
Tema: Prevederile legii drepturilor pacienților nr. 46 din 2003

Șef lucrări, poziția 38, disciplinele: Etica și integritate academică; Medicină legală
Tema: Valorile etice și morale în mediul academic

Șef lucrări, poziția 42, disciplinele: Fiziologie; Ergofiziologie; Physiology I; Medical physiology; Physiology II
Tema: Inima: tipurile de miocard, roluri, potențialele de acțiune, proprietăți

Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Microbiologie (Bacteriologie. Virusologie.Parazitologie); Microbiologie (Bacteriologie. Virusologie. Parazitologie) I; Microbiologie (Bacteriologie. Virusologie. Parazitologie) II
Tema: Diagnosticul de laborator în Pseudomonas aeruginosa

Departamentul Clinic Chirurgical

Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Semiologie chirurgicală I; Semiologie chirurgicală II
Tema: Semiologia aparatului respirator

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul Matematică și Informatică

Lector universitar, poziția 42, disciplinele: Programare procedurală; Dezvoltarea de aplicații mobile
Tema: Pointeri. Alocare dinamica. Pointer la functii

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

Lector universitar, poziția 38, disciplinele: Managemetul investițiilor; Metode cantitative în management; Statistică
Tema: Analiza fundamentală în managementul investițiilor – Analiza industriei

Departamentul Finanțe Contabilitate

Lector universitar, poziția 25, disciplinele: Baze de date; Informatică; Sisteme informatice de gestiune
Tema: De la teorie la practică – relaționarea tabelelor și interogări de selecție multiplă în MS Access

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Șef lucrări, poziția 35, disciplinele: Expertiză și siguranță alimentară; Asigurarea calității și siguranței alimentelor în industria laptelui; Asigurarea calității și siguranței alimentelor în industria vinului; Proiectarea și conducerea proceselor tehnologice în industria laptelui; Proiectarea și conducerea proceselor tehnologice în industria vinului; Controlul calității produselor de origine vegetală 1; Tehnologia și valorificarea băuturilor 2; Tehnologia vinului, oțetului și băuturilor distilate


Teme prelegeri concursuri perioada determinata

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul Drept Privat

Asistent universitar, poziția 24, disciplinele: Dreptul familiei I; Dreptul familiei și acte de stare civilă; Protecția copilului și a altor categorii de persoane; Drept civil. Succesiuni; Drept civil IV (Succesiuni) – 6 semestre
Tema: Desfacerea casatoriei

Asistent universitar, poziția 25, disciplinele: Drept civil. Persoanele; Etnologie juridică; Dreptul muncii II; Dreptul muncii și securității sociale I; Dreptul muncii și securității sociale II; Dreptul european al afacerilor – 6 semestre
Tema: Aspecte jurisdicționale privind antrenarea răspunderii disciplinare a salariaților

Asistent universitar, poziția 26, disciplinele: Organizarea sistemului judiciar; Organizarea profesiilor juridice liberale – 6 semestre
Tema: Înscrierea și primirea în avocatură. Avocatul stagiar. Tabloul avocaților. Cazuri de nedemnitate și incompatibilitate. Interdicții. Suspendarea și încetarea calității de avocat. Transferarea avocaților

Departamentul Drept Public

Asistent universitar, poziția 43, disciplinele: Dreptul Uniunii Europene I; Dreptul Uniunii Europene II – 6 semestre
Tema: Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Drept administrativ I; Drept administrativ și știința administrației I; Drept administrativ II – 6 semestre
Tema: Guvernul și administrația ministerială

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul Studii Romanice

Asistent universitar, poziția 36, disciplinele: Istoria limbii române; Gramatică normativă; Comunicare orală și scrisă; Receptarea discursului oral și scris; Limbaj specializat: medicină, farmacie, agronomie – 5 semestre
Tema: Instrumente digitale în predarea RLS

Departamentul Studii Anglo-Americane și Germanistice

Asistent universitar, poziția 43, disciplinele: Cultură și civilizație B I (germană); Cultură și civilizație B II (germană); Introducere în terminologie B (germană); Tehnici de comunicare orală și scrisă B (germană); Media și comunicare B (germană); Istoria mentalităților europene B (germană); Structura limbii I B (germană); Limba germană pentru afaceri; Limba germană – Limbă străină – 5 semestre
Tema: Câmpul lexical legat de universitate și de studii (Introducere în terminologie)

Departamentul Artă Teatrală

Asistent universitar, poziția 45, disciplinele: Dans scenic; Antrenamentul vorbirii scenice – 5 semestre
Tema: Șirul de evenimente in piesă, depistarea lor și aprecierea evenimentelor

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Asistent universitar, poziția 62, disciplinele: Sisteme mecatronice; Bazele roboticii; Proiectarea asistată de calculator – 6 semestre
Tema: Modelarea volumică 3D a sistemelor mecatronice: realizarea pieselor și a ansamblurilor.

Asistent universitar, poziția 63, disciplinele: Desen tehnic și infografică 1; Desen tehnic și infografică 2; Proiectarea asistată de calculator a produselor-sisteme CAD – 6 semestre
Tema: Mediul CAD de lucru. Comenzi de utilizare 2D

Departamentul Calculatoare și Inginerie Electrică

Asistent universitar, poziția 68, disciplinele: Teoria probabilităților și statistica matematică; Limbaje formale și automate; Limbaje formale și translatoare; Algoritmi paraleli și distribuiți – 6 semestre
Tema: Implementarea aplicaţiilor distribuite

Asistent universitar, poziția 69, disciplinele: Electrotehnică; Analiza și sinteza circuitelor; Introducere în ingineria electrică; Bazele electrotehnicii I; Teoria circuitelor electrice; Producerea, transportul și distribuția energiei electrice – 6 semestre
Tema: Aplicarea teoremelor generatoarelor echivalente de tensiune şi de curent la calculul circuitelor electrice liniare de curent continuu

Asistent universitar, poziția 70, disciplinele: Simularea și optimizarea arhitecturilor de calcul; Sisteme cu microprocesoare; Bazele programării calculatoarelor – 6 semestre
Tema: Detecția și izolarea salturilor dificil de prezis într-un anumit context. Identificarea gradului de nepolarizare folosind simulatorul ABPS (An Interactive Graphical Trace-Driven Simulator For Teaching Branch Prediction In Computer Architecture)

Asistent universitar, poziția 71, disciplinele: Inteligența artificială; Învățarea automată; Teoria probabilităților și statistica matematică – 6 semestre
Tema: Arbori de joc şi căutare în arbori de joc

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Lector universitar, poziția 25, disciplinele: Istoria artei universale moderne și contemporane; Istoria artei românești contemporane; Istoria artei universale, Renaștere, Baroc; Estetica artei – 6 semestre

Departamentul Psihologie

Asistent universitar, poziția 27, disciplinele: Psihologia muncii și a personalului; Psihologie militară; Etică și integritate academică; Stagiu de practică de specialitate 2; Stagiu de practică de specialitate 3 – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 31, disciplinele: Curs de orientare în domeniul psihologiei; Psihologie socială 1; Psihologie judiciară și a criminalității; Stagiu de practică de specialitate 1 – 6 semestre
Tema prelegerii: Tipologia victimală: comportamente definitorii, conotații specifice

Departamentul Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Asistent universitar, poziția 49, disciplinele: Introducere în sociologia organizațiilor; Tehnica elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică; Comportament organizațional; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Identitate, multiculturalism și relații interetnice; Schimbare socială; Sociologia schimbărilor sociale – 6 semestre
Tema: Teorii organizaționale: teoria managementului științific; fordismul; teoria resurselor umane

Asistent universitar, poziția 50, disciplinele: Editarea în limbaje specializate; Publicistică informatizată: Tehnoredactarea revistelor și ziarelor; Introducere în jurnalismul de televiziune; Producția emisiunii de știri în televiziune; Practică de specialitate 1; Elaborarea produselor de relații publice cu ajutorul mijloacelor audio-video; Specializare în jurnalismul de TV; Promovarea organizațiilor cu ajutorul radioului și televiziunii – 6 semestre
Tema: Etapele producției de televiziune

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Practică pedagogică în învățământul primar; Pedagogie II; Educație muzicală și didactica educației muzicale – 6 semestre
Tema: Notația muzicală – prezentarea grafică a duratei sunetelor: note și pauze, semne de prelungire

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

Asistent universitar, poziția 73, disciplinele: Anatomy and embryology I; Anatomy and embriology II; Anatomy and embriology III – 6 semestre
Tema: Anatomia regiunii femurale anterioare

Asistent universitar, poziția 74, disciplinele: Fiziologie; Fiziologie I; Ergofiziologie; Fiziologie medicală – 6 semestre
Tema: Formula leucocitară

Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Fiziopatologie I; Fiziopatologie II; Fiziopatologie; Fiziologie. Fiziopatologie (B) – 6 semestre
Tema: Fiziopatologia hipertensiunii arteriale

Asistent universitar, poziția 77, disciplinele: Histologie II; Histologie I; Histology; Histologie (inclusiv Citologie) – 6 semestre
Tema: Esofagul în colorația hematoxilina-eozina

Departamentul Clinic Medical

Asistent universitar, poziția 48, disciplinele: Medicină internă, Gastroenterologie – 6 semestre
Tema: Neoplasmul gastric.

Asistent universitar, poziția 49, disciplinele: Kinetologie; Kinetoterapie; Electroterapie; Măsurare și evaluare motrică și somato-functională – 6 semestre

Departamentul Clinic Chirurgical

Asistent universitar, poziția 40, disciplina: Chirurgie generală – 6 semestre
Tema: Pancreatita acută

Departamentul Medicină Dentară și Nursing

Asistent universitar, poziția 59, disciplinele: Tehnologia aparatelor ortodontice I; Tehnologia aparatelor ortodontice II; Ortodonție și ortopedie dento-facială – 6 semestre
Tema: Anodonția și ectopia dentară

Asistent universitar, poziția 60, disciplinele: Științele comportamentului. Psihologie medicală. Sociologie medicală. Pedagogie; Stiintele comportamentului. Psihologie medicala. Sociologie medicală – 6 semestre
Tema: Caracteristici ale relației medic-pacient

Asistent universitar, poziția 61, disciplinele: Morfologia dinților și arcadelor dentare I; Morfologia dinților și arcadelor dentare II; Diagnostic oro-dentar; Patologie și iatrogenie în medicina orală; Circuite funcționale în laboratorul de tehnică dentară – 6 semestre
Tema: Determinarea relației centrice la edentatul

Asistent universitar, poziția 62, disciplinele: Hidrotermoterapie; Recuperare în patologia geriatrică; Nursing general I; Nursing general II; Elemente de gimnastică medicală – 6 semestre
Tema: Principii de reabilitare medicală la pacienții geriatrici cu artroplastie totală de șold

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul Știința Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Teoria și practica culturismului; Educație fizică – 6 semestre
Tema: Îmbunătățirea indicilor vitezei de deplasare și execuție în lecția de educație fizică; Consolidarea unor procedee tehnice de bază cu mingea în condițiile exersării unor structuri distincte și aplicării acestora în jocul bilateral de baschet. Îmbunătățirea tehnicii de execuție a procedeelor tehnice de bază și aplicarea acesteia în condițiile jocului bilateral

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Expresie corporală și euritmie; Metodica predării gimnasticii în școală; Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii; Educație fizică – 6 semestre
Tema: Îmbunătățirea forței generale în lecția de educație fizică; Consolidarea elementelor acrobatice cu caracter de mare mobilitate și consolidarea elementelor acrobatice statice cu caracter de echilibru și forță însușite

Departamentul Matematică și Informatică

Lector universitar, poziția 18, disciplinele: Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială.; Analiză matematică – 6 semestre
Tema: Functii intre spatii metrice. Limita unei functii intr-un punct. Continuitatea functiilor intre spatii metrice


Skip to content