Concursuri semestrul II 2022-2023

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Monitorul Oficial 152/24.04.2023, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Înscrierea la concurs se face la registratura Universității ,,Lucian Blagadin Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, corpul B, parter, în intervalul orar 09-15.00.

Taxa de înscriere se achită la casieria universității, corp A, parter, interval orar 08-13.00 sau în contul Universităţii – RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la TREZORERIA SIBIU, cod fiscal 4480173 cu mențiunea taxă înscriere concurs asist. univ./lector univ./conf.univ./prof.univ.


Calendar


Documente


Teme prelegeri

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de Drept Privat

Lector, poziția 20: Impactul dispozițiilor legii nr. 140/2022 cu privire la capacitatea civilă a persoanei fizice

Lector, poziția 21: Clauzele asigurătorii în contractele de comerț internațional

Departamentul de Drept Public

Conferențiar, poziția nr. 40: Rolul colectivităților locale în politicile publice teritoriale.

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

Asistent, poziția 68 perioadă determinata: Tipare arhitecturale pentru sisteme distribuite, CORBA, JAVA RMI, .NET Remoting

Departamentul Inginerie Industrială si Management

Conferenţiar, poz. 39: Principiul scanării 3D cu laser. Scanarea pieselor în „nor de puncte”. Prelucrarea fișierelor de tip „nor de puncte” și evaluarea preciziei dimensionale

Șef de lucrări, poz. 68: Bazele programării structurate in Visual Basic for Applications. Structuri de control. Instrucțiuni selective

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

Postul de asistent 44: Tehnici de scriere: idei principale, rezumate, scrisori, e-mailuri, recenzii

Asistent universitar (perioadă determinată), poziția 45: The Passive Voice in English

Asistent universitar (perioadă determinată), poziția 46: Constraints and Creativity in the Translation of Literary Prose

Departamentul de Artă Teatrală

Postul vacant nr 12: Stilurile doric, ionic și corintic: frumusețe și echilibru

Departamentul de Studii Romanice

Profesor poz. 4: Postmodernismul în poezia română.

Asistent universitar (perioadă determinată), poz. 37: Instrumente digitale în predarea RLS

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Ortopedie și traumatologie, Traumatologie sportivã, Îngrijiri calificate în ortopedie, Biomechanics, Biomecanică – Fracturile femurului proximal

Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Obstetrică și ginecologie II, Obstetrică și ginecologie – Metalele grele și sarcina

Profesor universitar, poziția 2, disciplina: Semiologie chirurgicală – Semiologia chirurgicala afecțiunilor glandei mamare

Conferențiar universitar, poziția 18, disciplinele: Psihiatrie; Științele comportamentului. Psihologie medicală. Sociologie medicală; Behavioral sciences. Medical psychology – Tulburări neurocognitive

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul Știința Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Asistent poz. 30 domeniul Fizica: Inducţia electromagnetică. Legea lui Faraday. Autoinducţia.

Conferențiar universitar, poziția 7: NISA ECOLOGICA

Departamentul Matematica si Informatica

Lector poziția 41: Principiul recursivitatii

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Departamentului de Stiinte Agricole si Ingineria Produselor Alimentare

Conferentiar pozitia 45: Eutricambosoluri: conditii de formare, procese pedogenetice, alcatuirea profilului, proprietati

Conferentiar pozitia 13: Efectele aditivilor alimentari asupra sanatatii umane si moduri de prevenire a falsificarilor in industria alimentara

Conferentiar pozitia 47: Metode de epurare a apelor uzate

Conferentiar pozitia 46: Facelia, planta cu utilizari multiple

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea afacerilor

Conferențiar, poziția 20 : Procesul cercetării de marketing. 

Asistent pozitia 49: Generarea de idei (de afaceri) si planificarea afacerii cu Business Model Canvas.

Departamentul de Finante si Contabilitate

Postul de Conferentiar, pozitia 16, disciplinele: Analiză economico financiară, Finanțe publice: Sistemul cheltuielilor publice – noțiuni teoretice și analize comparative.

Postul de Conferentiar, pozitia 17, disciplinele:  Achiziții publice, Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Contabilitate fiscală aprofundată: Documentarea.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Profesor universitar, poziția 3: Modele explicative sociologice privind decizia de vot: Școala de la Columbia. Clivaje politice. Vechile clivaje. Noile clivaje. Modelul radical al votului

Conferențiar universitar, poziția 13: Relații de putere la nivelul grupurilor sociale (obediența față de autoritate).

Conferențiar universitar, poziția 14: Dezvoltare organizațională și rezistență la schimbare

Conferențiar universitar, poziția 15: România postcomunistă și mass media de tranziție

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lector universitar, poziția 34: Activitatea de rezolvare şi compunere de probleme în clasele primare

FACULTATEA DE TEOLOGIE

Postul de lector 22: Pastoratie si misiune. Provocări actuale și metode misionar-pastorale de apărare și mărturisire a dreptei credințe în epoca modernă.

 Skip to content