Concursuri semestrul I 2022-2023

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Monitorul Oficial 1251/24.11.2022, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Înscrierea la concurs se face la registratura Universității ,,Lucian Blagadin Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, corpul B, parter, în intervalul orar 09-15.00.

Taxa de înscriere se achită la casieria universității, corp A, parter, interval orar 08-13.00 sau în contul Universităţii – RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la TREZORERIA SIBIU, cod fiscal 4480173 cu mențiunea taxă înscriere concurs asist. univ./lector univ./conf.univ./prof.univ.


Calendar


Documente


LISTA POSTURILOR DIDACTICE PROPUSE A FI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2022/ 2023

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul Drept Privat

Lector universitar, poziția 21, disciplinele: Dreptul comerțului internațional; Drept vamal; Practică în profesiile juridice; Etică și integritate academică.Metodologia cercetării științifice.

Asistent universitar, poziția 24, disciplinele: Drept internațional privat; Instrumente de armonizare în relațiile private internaționale; Dreptul proprietății intelectuale; Drept funciar.
Tema proba practica: Regimul matrimonial european

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

Departamentul Studii Romanice

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Poezia română ca world poetry; Metode recente în studierea literaturii; Evoluția criticii și a istoriei literare; Literatura română contemporană.
Tema prelegerii: Postmodernismul în literatura română

Lector universitar, poziția 27, disciplinele: Istoria scrisului, a cărții și a instituțiilor info-documentare; Metode de cercetare în științele sociale; Dezvoltarea colecțiilor în structurile info-documentare; Prelucrarea documentelor în structurile info-documentare.
Tema prelegerii: Biblioteci românești din Transilvania. Secolul al XIX-lea

Asistent universitar, poziția 38, disciplinele: Literatura română (1): De la origini până în perioada postpașoptistă; Cercetare științifică și scriere academică; Poezia postmodernă; Naratologie; Literatura română. Analiza discursului ficțional; Literatura comparată.
Tema probei practice: Tipuri de perspectivă în naratologia structurală

Departamentul Studii Anglo-Americane și Germanistice

Lector universitar, poziția 30, disciplinele: Abordări naratologice ale textelor literare germane; Limba germană pentru afaceri; Curs practic de traduceri B I (germană); Curs practic de traduceri B II (germană).
Tema prelegerii: Durată și frecvență în narațiune

Lector universitar, poziția 31, disciplinele: Limba engleză contemporană. Sociolingvistică; Structura limbii B II (engleză); Curs practic de traduceri B I (engleză); Curs practic de traduceri B II (engleză).
Tema prelegerii: LANGUAGE AND IDENTITY

Lector universitar, poziția 32, disciplinele: Cultură și civilizație britanică; Cercetare științifică și scriere academică. Limba engleză; Limba engleză. Interpretări de texte (cp); Limba engleză. Traduceri literare (cp)
Tema prelegerii: British Lifestyle and Pastimes

Departamentul Artă Teatrală

Lector universitar, poziția 22, disciplinele: Biologia mișcării; Tehnici de recuperare; Atelier de creație teatrală.

Asistent universitar, poziția 42, disciplinele: Teoria și practica presei; Comunicare și relații publice; Redactare și procesare digitală: text, imagine, multimedia; Atelier de creație teatrală: Folclor; Elaborarea lucrării de licență
Proba practica: Care este rolul comunicatului de presă în promovare?

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie Industrială și Management

Şef lucrări, poziţia 68, disciplinele: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare.

Asistent universitar, poziţia 82, disciplinele: Tehnologia constructiilor de mașini 1; Tehnologii de fabricație; Tehnologii de fabricație 1; Tehnologii de fabricație 2; Tehnologii de fabricație și micro/nanotehnologii; Fabricație virtuală; Fabricația asistată de calculator – sisteme CAM.
Tema prelegerii: Influența rigidității sculei asupra preciziei de prelucrare la strunjirea interioară

Asistent universitar, poziţia 83, disciplinele: Geologie generală și stratigrafică; Hidraulică subterană; Mineralogie și petrologie; Ingineria zăcămintelor de gaze; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare.
Tema prelegerii: Evaluarea resursei geologice inițiale de hidrocarburi prin metoda volumetrică.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Lector universitar, poziția nr. 15, disciplinele: Introducere în etnografie; Antropologie vizuală. Filmul etnografic; Introducere în antropologie; Patrimoniu imaterial; Etică și deontologie academică.
Tema prelegerii: Importanța patrimoniului cultural imaterial pentru migranți.

Departamentul Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Consiliere și orientare în carieră; Psihosociologia conducerii; Laborator de analiză de date asistată de calculator; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2).
Tema prelegerii: Abilitățile consilierului, comunicare și suport în consiliere.

Lector universitar, poziția 36, disciplinele: Politica ocupării forței de muncă; Statistică socială; Analiză factuală.
Tema prelegerii: Vulnerabilitatea în ocupare: surse de vulnerabilitate, abordări și politici

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Demografie și sociologia populației; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2); Politici publice; Metode de cercetare
socială; Metode de cercetare socială: abordări calitative; Tehnica elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică.
Tema prelegerii: Nupțialitate și divorțialitate în Europa Centrală și de Est: perspective longitudinale și transversale

Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Producția emisiunii de știri în televiziune; Introducere în jurnalismul de televiziune; Specializare în jurnalismul de TV; Practică de specialitate 1; Practică de specialitate 2; Promovarea organizațiilor cu ajutorul radioului și televiziunii; Laborator de cercetare empirică; Editarea în limbaje specializate.

Departamentul Psihologie

Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Statistică aplicată în psihologie; Psihologie experimentală; Stagiu de practică de specialitate 3.
Tema prelegerii: Designul experimental. Caracteristici și teste statistice adecvate

Asistent universitar, poziția 29, disciplinele: Fundamentele psihologiei II; Psihologie cognitivă. Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Stagiu de practică de specialitate 2.
Tema lucrarii practice: Raportul de evaluare psihologică

Departamentul Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Lector universitar, poziția 19, disciplinele: Probleme fundamentale ale lumii contemporane; Introducere în cultura politică; Guvernanță internaționala și regională; Introducere în studii de securitate.
Tema prelegerii: Identitate națională, context global și civism

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Șef lucrări, poziția 39, disciplinele: Morfopatologie I; Morfopatologie II; Patologie celulară și moleculară
Tema prelegerii: TUMORI MEZENCHIMATOASE BENIGNE ȘI MALIGNE. ASPECTE MACROSCOPICE ȘI MICROSCOPICE

Șef lucrări, poziția 40, disciplinele: Fiziologie; Fiziologie I; Fiziologie II; Ergofiziologie

Șef lucrări, poziția 44, disciplinele: Histologie I; Histologie II; Microbiologie I

Șef lucrări, poziția 51, disciplinele: Tehnologie farmaceutică; Biofarmacie și farmacocinetică; Biochimie
Tema prelegerii: ALTE TIPURI DE COMPRIMATE. CONTROLUL CALITĂȚII COMPRIMATELOR

Departament Clinic Medical

Șef lucrări, poziția 25, disciplinele: Diabet și boli de nutriție; Nutriție și dietetică; Nutrition and dietetics
Tema prelegerii: DIABETUL ZAHARAT TIP 2 – MANAGEMENT TERAPEUTIC MODERN

Șef lucrări, poziția 26, disciplinele: Puericultura; Pediatrie; Imunodeficiențe

Șef lucrări, poziția 27, disciplinele: Medicina de familie
Tema prelegerii: MONITORIZAREA PACIENȚILOR CU HEPATOPATII CRONICE: ROLUL MEDICULUI DE FAMILIE

Departament Medicină Dentară și Nursing

Șef lucrări, poziția 36, disciplinele: Sănătate orală și comunitară; Morfologia dinților și arcadelor dentare II; Tehnologia aparatelor și protezelor chirurgicale
Tema prelegerii: PROFILAXIA CARIEI DENTARE ÎN PERIOADA DE CREȘTERE

Șef lucrări, poziția 37, disciplinele: Proteticã dentarã – edentația parțială întinsã; Protetica dentarã – punți dentare; Proteticã dentarã – puntea; Tehnologia protezelor dentare fixe-punți dentare II.
Tema prelegerii: CLASIFICAREA EDENTAȚIILOR PARȚIALE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

Asistent universitar, poziția 49, disciplinele: Antreprenoriat; Management; Management strategic

Departamentul Finanțe Contabilitate

Asistent universitar, poziția 34, disciplinele: Audit financiar; Bazele contabilității; Contabilitate de gestiune
Tema prelegerii: Misiunea de audit financiar – contabil: planificare și etape de realizare.


LISTA POSTURILOR DIDACTICE PROPUSE A FI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2022 / 2023

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul Drept Privat

Asistent universitar, poziția 25, disciplinele: Drept comercial I; Drept comercial II; Dreptul concurenței comerciale; Dreptul asigurărilor (civile și comerciale); Practica la instanțele judecătorești – 6 semestre
Tema proba practica: Reglementări specifice privind exercitarea activității economice de către comercianții persoane fizice

Asistent universitar, poziția 26, disciplinele: Drept procesual civil I; Drept procesual civil II; Organizarea profesiilor juridice liberale – 6 semestre
Tema proba practica: Ordonanța președințială

Departamentul Drept Public

Asistent universitar, poziția 42, disciplinele: Drept penal general I; Drept penal general II – 6 semestre
Tema proba practica: Pluralitatea de infracțiuni

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul Artă Teatrală

Asistent universitar, poziția 43, disciplinele: Introducere în teoria întreprinderilor culturale; Strategii culturale; Managementul proiectului cultural; Management și marketing cultural; Marketing cultural; Management cultural; Producție și antreprenoriat cultural – 5 semestre
Proba practica: Programarea evenimentelor unui proiect cultural de anvergură internațională. Modul de alcătuire a programului FITS Outdoor

Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Arta actorului; Atelier de creație teatrală; Lupte scenice – 5 semestre
Proba practica: Procesul memoriei în cadrul cursului de Arta actorului: mecanisme, metode și jocuri teatrale

Asistent universitar, poziția 45, disciplinele: Producție și antreprenoriat cultural; Legislație internațională în cultură; Managementul proiectului cultural; Arta în educație; Colaborare regizor-coregraf – 5 semestre
Proba practica: Manifestări spontane și acte artistice elaborate

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Pedagogie I; Pedagogie II: 1 an – 2 semestre

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Asistent universitar, poziţia 70, disciplinele: Farmacologie – 6 semestre 
Tema prelegerii: ANESTEZICE GENERALE

Asistent universitar, poziţia 71, disciplinele: Fiziopatologie – 6 semestre
Tema prelegerii: COAGULAREA ȘI HEMOSTAZA

Asistent universitar, poziţia 72, disciplinele: Biologie celulara și moleculară – 6 semestre
Tema prelegerii: CICLUL CELULAR

Departament Clinic Medical

Asistent universitar, poziţia 49, disciplinele: Boli infecțioase; Îngrijiri calificate în boli infecțioase – 6 semestre
Tema prelegerii: REZISTENȚA BACTERIANĂ LA ANTIBIOTICE – MECANISM, SEMNIFICȚIE, IMPACT ASUPRA TRATAMENTULUI

Departament Clinic Chirurgical

Asistent universitar, poziţia 39, disciplinele: Îngrijiri calificate în urologie; Urologie; Îngrijiri calificate în Obstetrică Ginecologie; Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale – 6 semestre
Tema prelegerii: LITIAZA RENALĂ

Asistent universitar, poziţia 40, disciplinele: Semiologie chirurgicală – 6 semestre
Tema prelegerii: SEMIOLOGIA GLANDEI MAMARE

Departament Medicină Dentară și Nursing

Asistent universitar, poziţia 59, disciplinele: Tehnologia protezelor dentare I; Tehnologia protezelor dentare II; Diagnostic oro-dentar – 6 semestre
Tema prelegerii: ETAPE CLINICO-TEHNICE ÎN ELABORAREA PROTEZELOR PARȚIALE FIXE

Asistent universitar, poziţia 61, disciplinele: Anestezie și sedare în medicina dentară; Implantologie – 6 semestre
Tema prelegerii: ANESTEZIA NERVULUI ALVEOLAR INFERIOR. TEHNICI

Asistent universitar, poziţia 62, disciplinele: Chirurgie oro-maxilo-facială – 6 semestre
Tema prelegerii: NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN TUMORILE ORO-MAXILO-FACIALE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul Știința Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Fitness; Educație fizică – 6 semestre
Tema pentru proba practica: Îmbunătățirea indicilor vitezei de deplasare și execuție în lecția de educație fizică; Consolidarea unor procedee tehnice de bază cu mingea în condițiile exersării unor structuri distincte și aplicării acestora în jocul bilateral de baschet

Departamentul Matematică și Informatică

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Geometrie analitică și diferențială; Geometrie diferențială; Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială – 6 semestre
Tema prelegerii: Baza unui spțiu vectorial și coordonatele unui vector într-o bază

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Asistent universitar, poziția 70, disciplinele: Topografie; Îmbunătățiri funciare; Organizarea teritoriului; Practică; Practică de specialitate 3; Practică de specialitate 4 – 6 semestre


Skip to content